ข้อมูลสำหรับประชาชน

ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการป้องกันโรคโควิด-19

ที่มา: BBC

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (สีขาว)

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

การใช้สื่อ Online ในเด็กและวัยรุ่น ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ที่มา: ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำในการให้ประชาชนช่วยเหลือในการควบคุมโรค

ที่มา: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

ประชารัฐฝ่าวิกฤตโควิด-19

ที่มา: ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : ไวรัส COVID-19
มาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส COVID-19 ทางโลหิต
คำแนะนำสำหรับสถานศึกษา
คำแนะนำสำหรับสถานที่แออัด
ข้อเท็จจริงของ โรคปอดอักเสบ COVID-19
เฝ้าระวัง โรคปอดอักเสบ COVID-19
ปอดอักเสบ COVID-19 กับ หน้ากากอนามัย
การล้างมือด้วยสบู่ ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อปอดอักเสบ COVID-19 ได้
Coronavirus Disease 2019
COVID19-เมื่อท่านกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศว่า มีการระบาดของโรค COVID-19 แล้ว และ ให้ท่านกักกันตนเองไว้ที่บ้าน ท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
infographic COVID-19
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักที่เป็นเขตติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อ COVID-19
พรบ.โรคติดต่อ 2558