ข้อมูลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเรื่องการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น

https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=173

แนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจาบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจาบ้านและแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับปรับปรุง วันที่ 7 ตุลาคม 2564)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564)

ประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 4 "Post COVID and mental care"

แนวทางการดูแลจิตใจบุคลากรทางการแพทย์ในการทำงานดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19


ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 3 "Practical for COVID-19 Management"

ประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 2 "Practical for COVID-19 Management"

Slide Updated practical COVID-19 management


OPASS PUTCHAROEN M.D.

Practical COVID 19 vaccination


รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ

Practical for COVID-19 Management


1 กรกฎาคม 2564

คำแนะนำการบริหารยาทางจิตเวช และ วัคซีนโควิด-19 สำหรับจิตแพทย์ และ บุคลากรการแพทย์


เรียบเรียงโดย คณะอนุกรรมการวิชาการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย รับรองโดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 [20 พ.ค. 2563]

แนวทางปฏิบัติการใช้ห้องผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออันตรายจากไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 1 / 2563

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ COVID-19 จากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

สรุปบทวิเคราะห์ COVID-19 ของ McKinsey & Company

นิยาม การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค(Patient Under Investigation : PUI) และการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2563


ประกาศ/คำแนะนำจากราชวิทยาลัย ต่างๆ

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติการทำหัตถการทางอายุรศาสตร์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

TSCCM guidelines on severe COVID-19

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อแนะนำสำหรับแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบำดโรค COVID-19

แนวทางสำหรับจิตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คำแนะนาในการดูแลจิตใจช่วงการระบาดของไวรัส Covid-19

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

แนวทางการตรวจทางรังสี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จัดทำโดยคณะกรรมการ COVID-19

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติกรณีต้องผ่าตัดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย การดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หูคอจมูกในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1

ข้อแนะนำสำหรับแพทย์หูคอจมูกในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยในผู้ป่วยโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงการณ์ โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก

COVID-19 โดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำของราชวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

การดำเนินการของราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลภายในของเฉพาะแต่ละสถาบันฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย แนวทางปฏิบัติการทำหัตถการผ่าตัดในสถานการณ์ COVID-19

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในการระงับความรู้สึก ฉบับที่ 1 [15 มีนาคม 2563]

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในการระงับความรู้สึก ฉบับที่ 2 [24 เมษายน 2563]

ประกาศราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ฯ สรุปแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วย COVID-19 และ Clear Communication Guidance on COVID-19 [25 เมษายน 2563]

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการให้บริการเวชกรรมฟื้นฟูในสถานการณ์โรค COVID-19 ระบาด

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

คำแนะนำ การจัดการสิ่งตรวจพยาธิวิทยากายวิภาคของผู้ป่วยที่สงสัยหรือติดเชื้อ COVID-19

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ข้อแนะนำสำหรับจักษุแพทย์ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19 ภายนอกโรงพยาบาลและที่ห้องฉุกเฉิน

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาสาสมัครแพทย์และพยาบาลร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

Covid-19