02-5901887

Greeting Messages

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง
ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง
พล.อ.ท.นพ. อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา
รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รองเลขาธิการแพทยสภา
นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
เหรัญญิกแพทยสภา
นพ.พินิจ หิรัญโชติ
คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา
ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา
รศ.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
รศ.(พิเศษ) นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา
ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี
ประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา
ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
กรรมการแพทยสภา วาระ 2566-2568

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต