Greeting

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1

พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการแพทยสภา

รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์
รองเลขาธิการแพทยสภา

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
เหรัญญิกแพทยสภา

นพ.พินิจ หิรัญโชติ
อนุกรรมการบริหารแพทยสภา

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
อนุกรรมการบริหารแพทยสภา

รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

น.ท. นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นพ.อนุวัฒน์ สุขสมานพาณิชย์
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นพ.ธนกฤต จินตวร
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา

นพ.ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ
ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา