แพทย์ดีเด่นแพทยสภา


ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มผู้บริหาร

อ่านรายอะเลียด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มอาจารย์แพทย์

อ่านรายอะเลียด

นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มผู้บริหาร

อ่านรายอะเลียด

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์

อ่านรายอะเลียด

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

อ่านรายอะเลียด

พล.อ.อ. นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์

อ่านรายอะเลียด

ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ

อ่านรายอะเลียด

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์

อ่านรายอะเลียด

นพ.โมลี วณิชสุวรรณ

อ่านรายอะเลียด

รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ

อ่านรายอะเลียด

ศ.นพ.ธีระ ทองสง

อ่านรายอะเลียด

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

อ่านรายอะเลียด

นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ

อ่านรายอะเลียด

พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ

อ่านรายอะเลียด

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์

อ่านรายอะเลียด

พญ.พรจิต ประพิณวณิชย์

อ่านรายอะเลียด

นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์

อ่านรายอะเลียด

นพ.สมัย ศิริทองถาวร

อ่านรายอะเลียด

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล

อ่านรายอะเลียด

นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย

อ่านรายอะเลียด

นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์

อ่านรายอะเลียด

พญ.กาญจนี เจนวณิชสถาพร

อ่านรายอะเลียด

นพ.วิชัย อัศวภาคย์

อ่านรายอะเลียด

นพ.วัฒนา ภารีศรี

อ่านรายอะเลียด

พญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ

อ่านรายอะเลียด

นพ.รณไตร เรืองวีรยุทธ

อ่านรายอะเลียด

นพ.สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล

อ่านรายอะเลียด

ศ.เกียรติคุณ พล.ต.หญิง พญ.วณิช วรรณพฤกษ์

อ่านรายอะเลียด

นพ.คณิต ตันติศิริวิทย์

อ่านรายอะเลียด

ศ.พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา

อ่านรายอะเลียด

รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์

อ่านรายอะเลียด

ศ.นพ.ชาญ สถาปนกุล

อ่านรายอะเลียด

สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 12 เลขที่ 88/19 ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


Copyright © 2024 แพทยสภา - The Medical Council of Thailand. All rights reserved.