ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

รายนามแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ปี 2557
 

แพทย์ดีเด่น

 

นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์
นายแพทย์วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์ จบแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2524 หนังสืออนุมัติแขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก พ.ศ. 2535 หนังสืออนุมัติแขนงระบาดวิทยา พ.ศ. 2548


>>>
Download

 

 
นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 ได้รับวุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ พ.ศ. 2533 และหนังสืออนุมัติแขนงสุขภาพจิตชุมชน พ.ศ. 2547

>>>Download

 

 

 

 
แพทย์หญิงพรจิต ประพิณวณิชย์

แพทย์หญิงพรจิต ประพิณวณิชย์ จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2520 ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2524 และหนังสืออนุมัติแขนงสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555

>>>Download

 

 

 

 
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุญมี สถาปัตยวงศ์

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง บุญมี สถาปัตยวงศ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในสายวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2515 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ. 2517 จบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง พ.ศ.2521 ศึกษาต่อทางอายุรศาสตร์ที่ Bamber of the Royal College of Physicians ของประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2523 - 2525 ศึกษาต่อทางด้าน Infectious Disease ที่ Department of Medicaine, Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2535 ได้รับหนังสืออนุมัติสาขาอายุรศาสตร์ พ.ศ. 2547 ได้รับอนังสืออนุมัติอนุสาขาอายรศาสตร์โรคติดเชื้อ

>>>Download

 

 

 

 
   
รายนามแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ปี 2553
 

แพทย์ดีเด่น

 

แพทย์หญิงกาญจนี เจนวณิชสถาพร
แพทย์หญิงกาญจนี เจนวณิชสถาพร อายุ 60 ปี จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. 2517 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎธานี เป็นแพทย์ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นหัวหน้างานอายุรกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี


>>>
Download

 

 
นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์

นายแพทย์วัฒนา พารีศรี จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2528 ได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก เมื่อปี พ.ศ. 2533 และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อปี พ.ศ.2545 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

>>>Download

 

 

 

 
นายแพทย์วัฒนา พารีศร

นายแพทย์วัฒนา พารีศร พารีศรี อายุ 48 ปี จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยงชาญสาขา ศัลยกรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

 

>>>Download

 

 

 

 
 
 

รายนามแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา ปี 2551

 
 

แพทย์ดีเด่น

 

แพทย์หญิงเสาด๊ะ ยุทธสมภพ

ประวัติ แพทย์หญิงเสาด๊ะ ยุทธสมภพ
เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2491
จบการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 22

 

 

แพทย์ดีเด่น แพทย์ผู้ได้รับรางวัลชมเชย

 

แพทย์ดีเด่นนายแพทย์ธวัติ บุญไทย

ประวัติ นายแพทย์ธวัติ บุญไทย
เกิดเมื่อ วันที่ 28 กันยายน พ. ศ.2500 ที่สุขศาลาอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2523 จบปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2538 MSc. Community Health and Health Management จาก University of Heidelberg Germany

 
แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน
ประวัติ แพทย์หญิงศิริจิตต์ วาสนะวัฒน
เกิดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2492
สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับราชการที่ร.พ.ขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและแพทยศาสตรศึกษา
 
 
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต