ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 


การยื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตร และสถาบันแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศเป็นรายบุคคล   สำหรับผู้มีสัญชาติไทย  (*กรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน)

เพื่อให้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย


เรียน ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ

           ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่42/2548 เรื่อง การยกเลิกการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรองมาแล้วเกินกว่า 5 ปี สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไปแล้ว และแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างระเทศ พ.ศ. 2550 ใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งหลักฐานหลักสูตรและสถาบันการผลิตแพทย์

           ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินการยื่นคำขอให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์เป็นรายบุคคล ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา ทั้งนี้หากท่านเดินทางไปศึกษาก่อนที่แพทยสภาจะรับรองมาตรฐานหลักสูตร โรงเรียนแพทย์ นั้นๆ อาจไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หากการเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถมาสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้

          การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ เป็นการรับรองเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านปรีเมดดิซิน ปรีคลินิก คลินิก และชั่วโมงเรียนรวมเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยเทียบเคียงกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลที่ใช้ในการศึกษาระดับคลินิกตามที่ระบุมาในหลักสูตร แต่ทั้งนี้ไม่ได้รวมไปถึงการบริหารจัดการของสถาบัน

         ดังนั้นผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง จะต้องเรียนตลอดหลักสูตรที่ประเทศ นั้นๆ ยกเว้นการศึกษาในรายวิชาเลือกที่ระบุไว้ในหลักสูตร และฝึกปฏิบัติงานในระดับคลินิกในโรงพยาบาลดังระบุมาในหลักสูตร เท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย

           อนึ่ง หลักสูตรที่ได้รับการรับรองไปแล้ว หากพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามที่ให้ข้อมูลไว้ แพทยสภามีสิทธิที่จะทบทวน ตักเตือน หรือยกเลิกการรับรอง

           ทั้งนี้ ผู้ที่ไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ถ้ามีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย จะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งการสอบเป็นการสอบรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ ใช้ข้อสอบเดียวกัน ซึ่งการสอบประกอบด้วย

           ขั้นตอนที่ 1 หมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์
           ขั้นตอนที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ทางคลินิก
           ขั้นตอนที่ 3 หมวดทักษะและหัตถการทางคลินิก

           อนึ่ง ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์จะมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาได้ก็ต่อเมื่อสอบผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้ง 3 ขั้นตอน รวมทั้งต้องสอบผ่าน Long Case Examination และ Modified Essay Question ที่โรงเรียนแพทย์ทุกแห่งจัดสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ศึกษารายละเอียดได้จาก www.cmathai.org  

           ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรให้เรียบร้อยเป็นรายบุคคล ก่อนที่จะไปศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ

1.รายละเอียดและขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ  ดาวน์โหลดเอกสาร
2. เขียนคำร้องให้รับรองสถาบัน  ดาวน์โหลดเอกสาร
พร้อมแนบเอกสารดังนี้
     2.1. สำเนาบัตรประชาชน
     2.2. สำเนาหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครเข้าเรียนแพทย์ (Transcript ที่มี GPA)
     2.3. หลักฐานการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการแพทย์ (กรณีที่สถาบันได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว)
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองหลักสูตร 10,100 บาท


แพทยสภาส่งจดหมายถึง Dean  พร้อมแนบแบบฟอร์ม
Information sheet of Foreign Medical School


Dean  ตอบจดหมายกลับมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม
Information sheet of Foreign Medical School
(ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน)


แพทยสภาส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ


คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรพิจารณาเสร็จ
แล้วส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ


คณะกรรมการแพทยสภา
มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน


......................................................................................

หมายเหตุ
     1. ผู้ที่จะไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศทุกคน ต้องมาติดต่อที่แพทยสภาก่อน
         เพื่อเขียนคำร้องให้รับรองหลักสูตรเป็นรายบุคคล
     2. ในกรณีที่มีผู้มายื่นเรื่องให้รับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา
         และสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ส่งจดหมายถึง Dean เพื่อขอข้อมูลของหลักสูตรและสถาบันแล้ว
         สถาบันไม่ส่งข้อมูลกลับมาภายใน 1 ปี จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยื่นเรื่องไว้
         สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
     3. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ มีมติให้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
         ต้องดำเนินการจัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภามีหนังสือแจ้งไป
         หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะให้พิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันที่ยื่นเรื่องไว้
         สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จะจำหน่ายคำร้องออกจากระบบต่อไป
     4. หากมีการย้ายสถาบันการศึกษา จะต้องมาติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินเรื่องขอย้ายสถาบัน
     5. ในกรณีที่เข้าศึกษาภายหลังจากสถาบันหมดอายุการรับรอง แพทยสภาจะดำเนินการพิจารณาตามกระบวนการรับรองใหม่ทั้งหมด

 

การขอใบแทน หนังสือรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ยื่นคำขอใบแทนหนังสือรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ ที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ   
2. ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ฉบับ
3. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จัดทำใบแทนประมาณ 1 สัปดาห์
4. ติดต่อรับใบแทน ที่แพทยสภา หรือ ให้จัดส่งตามที่แจ้งความจำนงไว้

หมายเหตุ  กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเองได้ ให้ส่งเอกสารต่อไปนี้
                   1. คำขอใบแทนสามารถ Download ได้
                   2. สำเนาการโอนเงิน 500 บาท เข้าบัญชีแพทยสภา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขากระทรวงสาธารณสุข  เลขที่บัญชี 340 2 01174 4
มาที่  คุณทิพสิริ กรีวิชัย ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดใบแทนหนังสือรับรอง (คลิกที่นี่)


รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี)


     
ว.ด.ปี
ที่รับรอง
ว.ด.ปี.
หมดอายุ
การรับรอง
AUSTRALIA
1
School of Medicine, Filders University
8  ก.ย. 48
7  ก.ย. 53
2
Faculty of Medicine, University of Melbourne
13  ก.ค. 49
12  ก.ค. 54
3
University of New England (UNE) , Armidale
9  ก.ค. 52
8  ก.ค. 57
4
The School of Medicine, University of Queensland, Herston
หลักสูตร 4 ปี MBBS Program ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศออสเตรเลีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คือ
 1. Royal Brisbane and Womens Hospital
      Address: Butterfield St, Herston QLD 4006
 2. Princess Alexandra Hospital
     Address : Hamstel Road, Harlow, Essex CM20 1QX ,
12 ก.ย. 56
5
Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, Australia หลักสูตร 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ Australia และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสุตร และอยู่ในประเทศ Australia คือ
 โรงพยาบาลหลัก
 1. Royal Adelaide Hospital
 2. Queen Elisabeth Hospital
 3. Women’s Children’s Hospital
 4. Lyell McEwin Hospital
 โรงพยาบาลสมทบ
 1. Modbury Hospital
14 ส.ค 57
13 ส.ค. 62
6
University of New South Wales, Australia  หลักสูตร 6 ปี  ปริญญา Bachelor of Medical Studies /Doctor of Medicine (BMed/MD) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศออสเตรเลีย  และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
14 พ.ค. 58
13 พ.ค.. 63
7 Faculty of Medicine, Nursing and Health Sciences, Monash University, Australia หลักสูตร 5 ปี Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอด หลักสูตรที่ประเทศออสเตรเลีย และรับรองโรงพยาบาลร่วมสอนใน ระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คือ โรงพยาบาลหลัก 16 แห่ง และโรงพยาบาลสมทบ 7 แห่ง 13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
8 School of Medicine, Faculty of Heath, University of Tasmania หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรที่ประเทศออสเตรเลีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คือ
1. Royal H obart Hospital
2. Launceston Gen Hospital
3. NWest Region Hospital
10 ม.ค.59 9 ม.ค.64
CHINA
1 China Medical University, Shenyan, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English-taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. The First clinical Hospital affiliated to China Medical Universiy
Address: 155 North Nanjing Road Heping District Shenyang City Liaoning Province, P.R. China
2. The Second clinical Hospital affiliated to China Medical Universiy
Address: 36 Sanhao Street Heping District Shenyang City Liaoning Province , P.R. China
3. The Fourth clinical Hospital affiliated to China Medical Universiy
Address: 102 South Qimalu Heping District Shenyang City Liaoning Province, P.R. China
8 ก.ค. 53 7 ก.ค. 58
2 Faculty of Medicine, The Chinese University of Hong Kong , Shatin New Territories, Hong Kong ,P.R. China หลักสูตร 5 ปี Chinese - taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. Prince of Wales Hospital
2. General Hospital
3. Health Center or Community Hospital
14 ก.ค. 54 13 ก.ค. 59
3 Qingdao University, Medical College, Qingdao, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English - taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณสาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. Affiliated Hospital of Medicine College, Qingdao University
Address: .16 Jiangsu Road South District Qingdao City, P.R. China
2. The Second Affiliated Hospital of Medical College, Qingdao University
Address: 16 Jiangsu Road South District Qingdao City, P.R. China
3. Qingdao Municipal Hospital
Address: 127 South Siliu Road Sifang District Qingdao City , P.R. China
4. Qingdao Hiser Hospital
Address: 5 Renmin Road Qingdao City, P.R. China
5. Yantai Yuhuangding Hospital
Address: 20 East Yuhuangding Road Zhifu District Yantan City, P.R. China
11 ส.ค. 54 10 ส.ค. 59
4 Nanjing Medical University, Jiangsu Province, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English – Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. Jiangsu Province Hospital (The First Affiliated Hospital)
Address: 300 Guangzhou Road, Nanjing 210029, Jiangsu, P.R. China
2. The Second Affiliated Hospital of Nanjing Medical University
Address: 121 Jiang Jia Yuan, Nanjing 210011, Jiangsu, P.R. China
3. Nanjing Drum Tower Hospital
Address: 321 Zhong Shan Road, Nanjing 210008, Jiangsu, P.R. China
4. Nanjing First Hospital
Address: 68 Changle Road, Nanjing 210006, Jiangsu, P.R. China
5. Nanjing Children Hospital
Address: 72 Guangzhou Road, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
13 ต.ค. 54 12 ต.ค. 59
5 Xiangya School of Medicine, Central South University Changsha, Hunan Province, P.R. China หลักสูตร 5 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้

1. Xiangya Hospital Central-south University
Address: 87 Xiangya Rd.,Changsha,Hunan,P.R.China
2. The Second Xiangya Hospital of Central South University
Address: 139,Ren min middle Rd.,Changsha,Hunan,P.R.China
3. The Third Xiangya Hospital of Central South University
Address: 138 Tongzipo Rd.,Yuelu,Changsha,Hunan,P.R.China
11ต.ค. 54 10 ต.ค. 60
6 Medical College Soochow University Jiangsu Province ,P.R. China หลักสูตร 6 ปี English – Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรอง โรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. First Affiliated Hospital
Address: 296 Shizi Street,Canglang,Suzhou,Jiangsu ,P.R.China
2. Second Affiliated Hospital
Address: 1055 Sanxiang Rd., Jinchang, Suzhou, Jiangsu , P.R.China
3. The Affiliated Children’s Hospital
Address: 185 Juqian Street, Tianning, Changzhou ,Jiangsu ,P.R.China
10 ม.ค. 56 9 ม.ค. 61
7 Capital Medical University, Beijing, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English – Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาใน หลักสูตร คือ

1. Xuan Wu Hospital
Address: 45 Changchun Street, Xuanwu District, Beijing, P.R. China 100053
2. Friendship Hospital
Address: 95, Yongan Road, Xuanwu District, Beijing,P.R. China 100050
3. Chao – Yang Hospital
Address: 8 Gongren Tiyuchang Nanlu, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100020
4. Tongren Hospital (west)
Address: No. 1 Dong Jiao Min Xiang, Dong Cheng District ,Beijing, P.R.China 100730
5. Tongren Hospital (south)
AddressNo. 2 Xi Huan Nan Lu, Jing Ji Ji Shu Kai Fa Qu, Da Xing District, Beijing, P.R.China 100176
6. Tian Tan Hospital
AddressNo. 6 Tian Tan Xi Li, Dong Cheng District, Beijing, P.R. China 100050
7. An Zhen Hospital
AddressNo. 2 An Zhen Lu, Chao Yang District, Beijing, P.R. China 100029
11 เม.ย 56 10 เม.ย. 61
8 Tongji University School of Medicine, Shanghai, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English – Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ

1. Shanghai 10th People’s Hospital
Address: 301 Yanchangzhong Road, Shanghai P.R. China
2. Tongji Hospital
Address: 399 Xincun Road, Shanghai P.R. China
3. Shanghai East Hospital
Address: 150 Jimo Road, Shanghai P.R. China
4. Shanghai Pulmonary Hospital
Address: 507 Zhengmin Shanghai P.R. China
5. Shanghai 1st Maternity and Infant Health Hospital
Address: 536 Changle Road, Shanghai P.R. China
11 ก.ค. 56 10 ก.ค. 61
9 Fujian Medical University, Fujian Province P.R. China หลักสูตร 6 ปี English-Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. Hospital 1: Fujian Medical University Union Hospital
Address: 29 #Xinquan Road, Fuzhou City, Fujian, P.R. China
2. Hospital 2: The First Affiliate Hospital of Fujian Medical University
Address: 20 #Chazhong Road, Fuzhou City, Fujian, P.R. China
3.The Second Affiliated Hospital of Fujian Medical University
Address: 34 #North Zhongshan Road, Quanzhou City, Fujian, P.R. China
8 ส.ค. 56 7 ส.ค. 61
10 Southern Medical University,Guangzhou P.R. China หลักสูตร 6 ปี English-Taught MBBS Program ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. Nanfang Hospital
Address: 1838 Guangzhou Dadaobei, Guangzhou, Guangdong, P.R. China 51052
2. Hospital
Address: 253 Gongye Middlef Avenue, Guangzhou, Guangdong, P.R. China 510515
3. The Third Affiliated Hospital of Southern Medical University
Address: 183 Zhongshan West Avenue, tianhe, Guangzhou, Guangdong, P.R. China 510515
4. Beijiao Hospital of Southern Medical University
Address: Beijiao New city East 1, Rd. No. 2, Shunde, Foshan, Guangzhou, P.R. China, 528311
12 ก.ย. 56 11 ก.ย. 61
11 Zhongshan Medical School,Sun Yat-Sen University, GuangZhou,P.R. China หลักสูตร 6 ปี English-Taught MBBS Program ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 58#No. 2 Zhongshan road yuexiu district Guangzhou City, Guangdong province P.R. China
2. The Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 107# along Jiangxi road, Guangzhou City, Guangdong province P.R. China
3. The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 600#tianhe road tianhe District Guangzhou city, Guangdong province P.R. China
4. The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 52# East meihua road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province P.R. China
5. The Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 17# sou gouling lu, Guangzhou City, Guangdong province P.R. China
6. Cancer Center of Sun Yat-sen University
Address: 651# east dong feng road, Guangzhou City, Guangdong province P.R. China
7. The Central Hospital of Jiangmen
Address: 23# north haibang street jiangmen city, Guangdong province, P.R. China
8. The Peoples’ Hospital of Zhongshan
Address: 2# sunwen center road, Zhongshan city, Guangdong province P.R. China
9. The First Peoples’ Hospital of Foshan
Address: 81# north lingnan road, chancheng district, Foshan City, Guangdong province P.R. China
10. The Central Hospital of Shanto
Address: 114# waima road, Shantou city, Guangdong province P.R. China
12 ก.ย. 56 11 ก.ย. 61
12 Foreign Medical School, Xi’ an Jiaotong University of Science, School of Medicine P.R. China หลักสูตร 6 ปี MBBS (English Taught Program) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรอง โรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาใน หลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital, Xi'an Jiaotong University
Address: 227 West Yanta Road, Xi’an, Shaanxi P.R. China 71006
2. The Second Affiliated Hospital
Address: 157 West Road, Shaanxi P.R. China 710004
3. Stomatology Hospital of Xi’an Jiaotong University
Address: Xi’an P.R. China 710004
14 พ.ย. 56 13 พ.ย. 61
13 Zhongshan Medical School, Sun Yat-sen University, Guangzhou, P.R. China หลักสูตร 5 ปี MBBS ( Chinese Taught Program) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการ เรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 58#No.Zhongshan road yuexiu District Guangzhou City, Guangdong Province P.R. China
2. The Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 107# along Jiangxi road, Guangzhou City, Guangdong Province P.R. China
3. The Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 600#tianhe road tianhe District Guangzhou city, Guangdong Province
4. The Fifth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 52# East meihua road, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong Province
5. The Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University
Address: 17# sou gouling lu, Guangzhou City, Guangdong Province P.R. China
6. Cancer Center of Sun Yat-sen University
Address: 651# east dong feng road, Guangzhou City, Guangdong Province P.R. China
7. The Central Hospital of Jiangmen
Address: 23# north haibang street jiangmen City, Guangdong Province P.R. China
8. The Peoples’ Hospital of Zhongshan
Address: 2# sunwen center road, Zhongshan City, Guangdong Province P.R. China
9. The First Peoples’ Hospital of Foshan
Address: 81# north lingnan road, chancheng District, Foshan City, Guangdong Province P.R. China
10. The Central Hospital of Shanto
Address: 114# waima road, Shantou City, Guangdong Province
14 พ.ย. 56 13 พ.ย. 61
14 Medical College Xiamen University, Xiang’an’nan Road, Xiang’an District, Xiamen City, Fujian Province, P.R. China หลักสูตร 5 ปี (MBBS) (สอนภาษาจีน) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียน การสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก
1. The Affiliated Hospital of Xiamen University
Address: No 55 Zhenhai Road, Xiamen, Fujian 361003 P.R. China
2. Zhongshan Hospital of Xiamen University
Address: No 201-209 Hubin South Road, Xiamen, Fujian 361004 P.R. China
9 ม.ค. 57 8 ม.ค. 62
15 Tianjin Medical University, Tianjin, P.R. China หลักสูตร 5 ปี สอนภาษาจีน ( MBBS ) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก
1. Nankai Hospital
Address: No. 6, Chang Jiang Road, Nankai District, Tianjin, P.R. China
โรงพยาบาลสมทบ
1. Tianjin Medical University General
Address: No.154, An Shan Road, He Ping, 300052, Tianjin, P.R. China
2. Tianjin Medical University Second Hospital
Address: No.23, Ping Jiang Road, He XI District, Tianjin, P.R. China
13 ก.พ. 57 12 ก.พ. 62
16 Guangxi Medical University, P.R. China หลักสูตร 5 ปี สอนภาษาจีน ( MBBS ) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก 1. The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, P.R. China
Address: No 6, Shuangyong ROAD, Naning, Guangxi Post Code : 530021
13 ก.พ. 57 12 ก.พ. 62
17 West China School of Medicine/West China Hospital of Sichuan University, P.R. China หลักสูตร 6 ปี (MBBS) ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก
1. West China Hospital
โรงพยาบาลสมทบ
1. West China Women’s and Children’s Hospital
2. West China Hospital of Stomatology
13 ก.พ. 57 12 ก.พ. 62
18 Tongji University School of Medicine, Shanghai, P.R. China (หลักสูตรภาษาจีน) หลักสูตร 5 ปี (MBBS) สอนเป็นภาษาจีน ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมา ในหลักสูตร และอยู่ใน สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก
1. Shanghai 10th People Hospital of Tongji Hospital
2. Tongji Hospital of Tongji University
3. East Hospital of Tongji University
4. Shanghais Pulmonary Hospital of Tongji University
โรงพยาบาลสมทบ
1. Shanghai First Maternity and Infant Hospital of Tongji University
13 ก.พ. 57 12 ก.พ. 62
19 Wuhan University, School of Medicine, Wuhan หลักสูตร 6 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้

1. Renmin Hospital
Address: 99 Ziyang Road, Wuchang District, Wuhan,430060, P.R. China
2. Zhongnan Hospital
Address: 169 Donghu Road, Wuchang District, Wuhan, 430071, P.R. China
3. Stomotology Hospital l
Address: 237 Luo Yu Road, Hong Shan District, Wuhan, Hebei, 430072,P.R. China
13 ก.พ. 57 12 ก.พ. 62
20 Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou หลักสูตร 6 ปี English-taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital
Address: 79, Qingchun Road, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
2. The Second Afiliated Hospital
Address: 88 Jiefang Road, Hangzhou, P.R. China
3. Sir Run Run Shaw Hospital
Address: 3 East Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang Province, P.R. China
4. The Affiliated Women's Hospital
Address: Huansha Road, Hangzhou, Xhejiang Province , P.R. China
5.The Affiliated Children's Hospital
Address: 57 Zhugan Lane, Hangzhou, Zhejiang, P.R. China
9 ต.ค. 57 8 ต.ค. 62
21 Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan P.R. China หลักสูตร 6 ปี English-taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. Tongji Hospital
Address: 1095 Jiefang Road Wuhan City Hebei Province, P.R. China
2. Wuhan Union Hospital
Address: 1086 hankou Jiefang Road, Qiokou District Wuhan, P.R. China
13 พ.ย. 57 12 พ.ย. 62
22 School of International Studies, Wenzhou Medical University, Wenzhou city, P.R. China หลักสูตร 6 ปี MBBS ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1.The 1st Affiliated Hospital
2. The 2nd Affiliated Hospital
3. The 3rd Affiliated Hospital
13 พ.ย. 57 12 พ.ย. 62
23 Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China (Chinese-Taught) หลักสูตร 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. Zhongshan Hospital
2. Huashan Hospital
3. Shanghai Cancer Center
4. Children’s Hospital
5. Obstetrics and Gynecology Hospital
6. Eye and ENT Hospital
7. Jinshan Hospital
8. Shanghai Mental Health center
9. Shanghai Public Health Clinical center
10. Huadong Hospital
14 พ.ค. 58 14 พ.ค. 58
24 Kunming Medical University, Kunming, Yunnan, P.R. China หลักสูตร 6 ปี Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร

โรงพยาบาลหลัก
1. The First Affiliated Hospital
2. The Second Affiliated Hospital
11 มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 63
25 Liaoning Medical University, Liaoning Province, P.R. China หลักสูตร 6 ปี Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

โรงพยาบาลหลัก
1. First Affiliated Hospital
2. Third Affiliated Hospital
11 มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 63
26 Dalian Medical University,Dalian, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English Program ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรับประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital
2. The Second Affiliated Hospital
9 ธ.ค. 58 11 พ.ย. 63
27 Jiangxi Medical College of Nanchang University, P.R. China หลักสูตร 6 ปี หลักสูตรภาอังกฤษ ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลหลักที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. The First Affiliated Hospital
2. The Second Affiliated Hospital
14 ม.ค. 59 13 ม.ค. 64
28 Medical College, Jiangsu University, Jiangsu, P.R. China หลักสูตร 6 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ University Hospital 10 มี.ค. 59 9 มี.ค. 64
29 Peking University Health Science Center, Beijing, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 6 ปี ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุไว้ในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ

1. Beijing Aerospace Center Hospital
2. Civil Aviation General Hospital
9 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 64
30 Youjiang Medical University For Nationalities, Guangxi, P.R. China หลักสูตรภาษาจีน 5 ปี ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ The Affiliated Hospital of Youjiang Medical University For Nationalities

9 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 64
31 Medical School, Zhengzhou University, Henan, P.R. China หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS)ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุไว้ในหลักสูตรและอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Affiliated Hospitals of Zhengzhou University 5 แห่ง ดังนี้
1. No. 1 Hospital
2. No. 2 Hospital
3. No. 3 Hospital
4. No, 4 Hospital
5. No. 5 Hospita
9 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 64
32 Hebei Medical University, Shijiazhuang, P.R China หลักสูตร 6 ปี English-taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. Hebei Medical University No 1 Hospital
  Address: 89 Donggang Road Shijiazhuang City Hebei Provice , P.R. China
 2. Hebei Medical University No 2 Hospital
  Address: .215 West Heping Road Xinhua District Shijiazhuang City, P.R. China
 3. Hebei Medical University No 3 Hospital
  Address: 139 Ziqiang Road Shijiazhuang city Hebei Province, P.R. China
11 ส.ค. 59 10 ส.ค. 64
33 Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China หลักสูตร 6 ปี English – Taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. Zhongshan Hospital,
 2. Huashan Hospital,
 3. Huadong Hospital,
 4. Obstetrics and Gynecology Hospital,
 5. Children’s Hospital,
 6. Eye Ear Nose and Throat Hospital,
 7. Cancer Hospital,
 8. Jinshan Hospital
 9. Shanghai No.5 Hospital
10 พ.ย.59 9 พ.ย. 64
34 Shanghai Medical College, Fudan University, P.R. China หลักสูตร 5 ปี Chinese Programปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียน การสอนที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
 1. Zhongshan Hospital,
 2. Huashan Hospital,
 3. Huadong Hospital,
 4. Obstetrics and Gynecology Hospital,
 5. Children’s Hospital,
 6. Eye Ear Nose and Throat Hospital,
 7. Cancer Hospital,
 8. Jinshan Hospital
 9. Shanghai No.5 Hospital
10 พ.ย.59 9 พ.ย. 64
35 Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai, P.R. China หลักสูตรภา 5 ปี Chinese Program ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
 1. Ruijin Hospital
 2. Renji Hospital
 3. Xinhua Hospital
10 พ.ย.59 9 พ.ย. 64
CANADA
1
Faculty of Medicine, University of Toronto, Ontario, Canada
8  ต.ค. 52
7 ต.ค. 57
2
College of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon : Canada
12  มี.ค. 52
11  มี.ค. 57
   
Cayman Islands    
1
St. Matthew' s University, School of Medicine
13 ม.ค. 54
12 ม.ค. 59
   
Czech Republic    
1 Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Czech Republic หลักสูตร 6 ปี Medicinae Universae doctor (MUDr) equivalent to M.D. ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ Czech Republic และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ใน Czech Republic คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Faculty of Hospital in Hradec Kralove –General Teaching Hospital
8 พ.ค. 57 7 พ.ค. 62
2 Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Czech Republic หลักสูตร 6 ปี Medicinae Universae doctor (MUDr) equivalent to M.D. ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ Czech Republic และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน Czech Republic คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. General Teaching Hospital
     2. Na Bulovce Hospital
     3. Central Military Hospital
3

Faculty of Medicine, Masaryk University; Czech Republic หลักสูตร 6 ปี ปริญญา Medicinae Universae Doctor (MUDr) equivalent to M.D. (English Programme) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ Czech Republic และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในสาธารณรัฐเช็ก คือ

1. University Hospital in Brno
2. St. Anne’s University Hoapital

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
   
Egypt
1 Al- Azhar University Faculty of Medicine for Girls, Nasr city, Cairo,
รับรองหลักสูตร 6 ปี ที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศอียิปต์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุในหลักสูตร คือ Al-Azhar University Hospital
11 ก.ค. 56
10 ก.ค. 61
GREECE
1
Aristotle University of Thessaloniki, Medical School
14  ธ.ค. 49
13  ธ.ค. 54
Grenada
1
St. George’s University School of Medicine, Grenada หลักสูตร 4 ปี (M.D.) ที่มีการเรียนในระดับปรีคลินิกที่ Grenada และระดับคลินิกที่ U.S.A, UK หรือ Grenada และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกตามที่ระบุมาในหลักสูตร
8 พ.ค. 57
7 พ.ค. 62
GERMANY
1
Faculty of Medicine, Ludwig - Maximilians University of Munich, Germanyหลักสูตร 6 ปี ปริญญา Doctor of Medicine ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ Germany และ รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศ Germany คือ
โรงพยาบาลหลัก
1. Klinikum der Universitat Munchen (University Hospital Munich)
14 ส.ค 57
13 ส.ค. 62
INDIA
1
Kasturba Medical College, Manipal University
13 ม.ค. 54
11 ม.ค. 59
2 Faculty of Medicine, Vinayaka Missions University, Salem
รับรอง โดยมีเงื่อนไข
  1. เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรอยู่ในประเทศอินเดีย เท่านั้น
  2. รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร คือ Medical college Salem, Medical College Karaikkat และ Medical College Punducherry เท่านั้น
10 มี.ค. 54 9 มี.ค. 59
3 Maharishi Markandeshwar University, Mullana- Ambala, Haryana
หลักสูตร 51/2 ปี MBBS Program ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศอินเดีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศอินเดีย คือ Maharishi Markandheshwar Hospital, Mullana-Ambala(Haryana)
12 ก.ย. 56 11 ก.ย. 61
4 Sri Ramachandra Medical College & Research Institute, Sri Ramachandra University, Porur Chennai, India หลักสูตร 5 ? ปี (4 ? ปี + 1 ปี Internship) Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศอินเดีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุในหลักสูตรและอยู่ในประเทศอินเดีย ดังนี้
โรงพยาลหลัก 2 แห่ง
  1. University Hospital
  2. General Hospital
13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
Ireland
1 Graduate Entry Medical School, University of Limerick, Limerick, Ireland หลักสูตร 4 ปี (BM BS) ที่จัดการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ Ireland และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ใน การเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน ประเทศ Ireland คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. University Hospital Limerick
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Min-Western Maternity Hospital
     2. South Tipperary General Hospital, Colonmel
     3. Portiuncula Hospital, Ballinasloe
     4. Midland Regional Hospital, Portlaoise
     5. St. Luke’s Hospital, Kilkenny

8 พ.ค. 57 7 พ.ค. 62
2 School of Medicine National University of Ireland, Galway, Ireland หลักสูตร 5 ปี ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศไอร์แลนด์ และ รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์ คือ University Hospital, Galway และโรงพยาบาลสมทบ 5 แห่ง ดังระบุมาในหลักสูตร
ITALY
1
University of Milan - Faculty of Medicine and Surgery
12  ม.ค. 49
11  ม.ค. 54
JAPAN
1
Yamaguchi University School of Medicine
14  ธ.ค. 49
13  ธ.ค. 54
2
National Defense Medical College
9  ส.ค. 50
8  ส.ค. 55
3
Tokyo Medical and Dental University, Faculty of Medicine, Tokyo 
14  ส.ค. 51
13  ส.ค. 56
4
Faculty of Medicine, Kagoshima University, Kagoshima 
13 ม.ค. 54
12 ม.ค. 59
5 Faculty of Medicine, Osaka University, Osaka, Japan หลักสูตร 6 ปี (M.D.) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ตลอดหลักสูตร ณ ประเทศญี่ปุ่น และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการ เรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน ประเทศญี่ปุ่น คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Osaka University Hospital
     2. Osaka Police Hospital
     3. Osaka Kosei-Nenkin Hospital

8 พ.ค. 57 7 พ.ค. 62
 
MALAYSIA
1
International Medical University (IMU), Kuala Lumpur
14  ม.ค. 53
13  ม.ค. 58
2 Faculty of Medicine, Mahsa University College, Kuala Lumpur
รับรองหลักสูตร 5 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศมาเลเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. Hospital Sungai Buloh
 2. Hospital Kuala Lumpur
 3. Hospital Tanjung Karang
11 ต.ค. 55 10 ต.ค. 60
3 Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, Monash University Malaysia at the Bandar Sunway Campus, Selangor Darul Ehsan
หลักสูตร 5 ปี MBBS Program ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศมาเลเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศมาเลเซีย คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Sultanah Aminah Hospital ในรัฐ Johor Bahru
     Address: Jalan Persiaran Abu Bakar Sultan, 80100 Johor Bahru, Johor
     2. Permai Hospital in Johor Bahru
     Address: Jalan Tampoi, 81200 Johor bahru, Johor
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Segamat Hospital
     Address: KM6 Jalan Genuang, 85000 Segamat, Johor
     2. Klinic Kesihatan Mahmoodiah /General Practices
     Address: Jalan Mahmoodiah, Kampung Bahru, 80100 Johor Bahru, Johor
12 ก.ย. 56 11 ก.ย. 61
4 Penang Medical College, Joint Programme with University College Dublin (UCD) and Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI)
โรงพยาบาลหลัก
     1. Hospital Pulau Pinang
     Address: Jalan Residensi George Town, Penang 1045
     2. Hospital Taipingu
     Address: Jalan Taming Sari 34000 Taiping Perak
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Hospital Seberang Jaya
     Address: Jalan Tun Hussein Onn, 10450, Seberang Jaya
14 พ.ย. 56 13 พ.ย. 61
5

Faculty of Medicine, Segi University, Malaysia หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศมาเลเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศมาเลเซีย คือ
โรงพยาบาลหลัก
1. Hospital Teluk Intan
2. SiBu Hospital

11 มิ.ย. 58 10 มิ.ย. 63
6 Faculty of Medicine, Universiti Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak Ipoh, Perak, Malaysia หลักสูตร 5 ปี Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณประเทศมาเลเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศมาเลเซีย ดังนี้
โรงพยาบาลหลัก 2 แห่ง
  1. Hospital Ipoh Jalan Hospital
  2. Hospital Taiping Jalan Taming Sari
โรงพยาบาลสมทบ 2 แห่ง ดังนี้
  1. Hospital Batu Gajah Jalan Perpaduan
  2. Hospital Kuala Kangsar, Jalan Sultan Idris
13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
7

Newcastle University Medicine Malaysia, Johor; Malaysia หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 สัปดาห์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศมาเลเซีย คือ
1. Hospital Permai (Mental Health Facility)
2. Hospital Sultan Ismail
3. HospitalSultanah Aminah
4. Hospital Sultanah NoraIsmail, Batu Pahat
5. Hospital Enche’ Besar Hajjah Kalsom, Kluang

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
NETHERLANDS
1
Faculty of Medicine, University of Amsterdam, Amsterdam
รับรองหลักสูตร 6 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร คือ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย (University Hospital)
12 ม.ค. 55
11 ม.ค. 60
NEW ZEALAND
1
Faculty of Medicine, University of Otago, Duedin
10  ม.ค. 51
9  ม.ค. 56
2 Faculty of Medical and Health Sciences, University of Auckland
หลักสูตร 6 ปี MBChB ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศนิวซีแลนด์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Auckland City Hospital
     Address: 2 Park Rd, Grafton 1010
     2. Middlemore Hospital
     Address: 100 Hospital Rd, Papatoetoe 2025
     3. Northshore & Waitakere Hospitals
     Address: 124 Shakespeare Rd, Westlake 0622
     4. Waikato Hospital
     Address : Corner Selwyn and Pembroke Street, Hamilton West 3204,
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Rotorua Hospital
     Address: 1092 Hinemaru St, Rotorua 3010
     2. Tauranga Hospital
     Address: Tauranga South, Tauranga 3112
     3. Whakatane Hospital
     Address: Stewart St, Whakatane 3120
     4. Whangarei Hospital
     Address: Maunu Rd, Maunu, 0110
12 ก.ย. 56 11 ก.ย. 61
PAKISTAN
1
Rawalpindi Medical College, University of Health Science
11  ม.ค. 50
10  ม.ค. 55
PHILIPPINES
1
Cebu Doctor's University, College of Medicine
11  ม.ค. 50
10  ม.ค. 55
2
Manila Central University Filemon D. Tanchco Medical Foundation, College of Medicine, Caloocan City Philippines
10  เม.ย. 51
9  เม.ย. 56
3
Angeles University Foundation, School of Medicine Philippines
12  พ.ค. 53
11  พ.ค. 58
4 College of Medicine, University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, Inc, Quenzon City Philippines 8 ก.ค. 53 7 ก.ค. 58
5 Southwestern University Matias H. Aznar Memorial College of Medicine
รับรองหลักสูตร 4 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. Vicente Sotto Memorial Medical – Center (VSMMC)
 2. Chong Hua Hospital (CHH)
 3. Cebu City Medical Center (CCMC)
 4. Perpetual Succour Hospital, Cebu, Philippines
 5. Visayas Community Medical Center, Philippines

หมายเหตุ
1. เนื่องจาก แพทยสภาได้รับทราบประเด็นขัดแย้งด้านกฎหมายระหว่างผู้บริหารของ Southwestern University, Cebu City, Philippines กับ Matias H. Aznar Memorial, College of Medicine, Cebu city, Philippines ต้องใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่อการเรียน การสอน คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 6/2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 พิจารณาแล้ว เห็นควรระงับการรับรอง Southwestern University Matias H. Aznar Memorial, College of Medicine, Philippines ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนกว่าข้อขัดแย้งจะยุติ และส่งรายละเอียดการเรียนการสอนให้แพทยสภาพิจารณาว่าสามารถจัดการเรียนการสอนได้ ต่อไป สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ 2550 ถึง พ.ศ. 2556 ถือว่าเป็นผู้ที่แพทยสภาให้การรับรองตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ และ • คณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุโลมให้ผู้ที่เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ Southwestern University Matias H. Aznar Memorial, College of Medicine, Philippines ในปีการศึกษา 2557 ก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นผู้ที่แพทยสภาให้การรับรองตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

2. สำหรับ Southwestern University School of Medicine, Cebu City, Philippines ยังไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทย
8 พ.ย. 55  
6 Gullas College of Medicine, University of the Visayas Banilad, Mandaue City, Cebu Philippines หลักสูตร 4 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. โรงพยาบาลหลัก
     1.1 Chong Hua Hospital, Fuente Osmena, Cebu City
     1.2 Vicente Sotto Memorial Medical Center (Southern Islands Hospital)
 2. โรงพยาบาลสมทบ
     2.1 Cebu Puericulture and Maternity Cent
     2.2 Banilad Community Health Center
13 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 61
7 Emilio Aguinaldo College, School of Medicine,Manila City, Cebu
หลักสูตร 4 ปี ที่มีการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. โรงพยาบาลหลัก
     1.1 University Hospital Medical Center Manila /Medical Center Cavite
 2. โรงพยาบาลสมทบ
     2.1 Ospital ng Maynila Medical Center
13 มิ.ย. 56 12 มิ.ย. 61
8 Saint Luke's College of Medicine, Whillam H. Quasha Memorial Foundation, Quezon City Philippines หลักสูตร 5 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาล ที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ St. Luke’s Medical Center 8 ส.ค. 56 7 ส.ค. 61
9 Lyceum-Northwestern University, Dr. Francisco Q. Duque Medical Foundation, Philippines หลักสูตร 4 ปี (M.D.) ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Region I Medical Center
     Address: Arellano St., Dagupan City 2400 Pangasinan, Philippines
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Dr. Jose Fabella Memorial Hospital
     Address: Lope de Vega St., Sta. Cruz, Metro Manila, Philippines
     2. National Center for Mental Health
     Address: Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines
     3. Tarlac Provincial Hospital
     Address: Tarlac City, Tarlac, Philippines
     4. Espinoza Rosario Primary Care Hospital
     Address: Malasiqui, Pangasinan, Philippines
     5. Specialist Group Hospital and Trauma Center
     Address: Lucao District, Dagupan City, Pangasinan ,Philippines
     6. Pangasinan Provincial Hospital
     Address: Bolingit, San Carlos City 2420 Pangasinan, Philippines
     7. Luzon Medical Center
     Address: Tapuac District, Dagupan City 2400 Philippines
     8. Pangasinan Medical Center
     Address: Dagupan City, Pangasinan, Philippines
     9. Mangaldan Rural Health Unit (Maternity Care Clinic)
     Address: Poblacion Mangaldan, Pangasinan Philippines
12 ก.ย. 56 12 ก.ย. 61
10 College of Medicine Davao Medical School Foundation, Davao City, Philippines หลักสูตร 4 ปี (M.D.) ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. South Philippines Medical Center
     Address: JP Laurel Ave, Bajada, Davao City, Philippines,
โรงพยาบาลสมทบ
     1.Davao Doctor’s Hospital
     Address: 118 E. Quirino Avenue, Davao City, Davao del Sur, Philippines
     2. Davao Medical School Foundation
     Address: DMSF Drive, Bajada, Davao City, Philippines
13 กพ. 57 13 ก.พ 62
11 Cebu Institute of Medicine, Cebu City, Philippines หลักสูตร 4 ปี ปริญญา Doctor of Medicine ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Vicente Sotto Memorial Medical
     2. Chong Hua Hospital
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Cebu Velez General
     2. Ventura County Medical Center
14 ส.ค 57 14 ส.ค. 62
12 Cebu Doctors’ University College of Medicine, Philippines หลักสูตร 4 ปี ปริญญา Doctor of Medicine ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
     1. Cebu Doctors’ University Hospital(CCUM)
     2. Vicente Sotto Memorial Medical
โรงพยาบาลสมทบ
     1. Cebu Puericulture Center and Maternity House
13 ธ.ค. 57 13 ธ.ค. 62
13 Our Lady of Fatima University, College of Medicine, Manila, Philippines หลักสูตร 4 ปี ปริญญา Doctor of Medicine ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ
โรงพยาบาลหลัก
      1. Jose Reyes Memorial center
โรงพยาบาลสมทบ
     1. University hospital (Fatima University Medical Center)
     2. Quezon City general hospital
     3. National Center for Mental Health
     4. San Lazaro Hospital
     5. Dr. Jose Fabella Memorial Hospital
13 ธ.ค. 57 13 ธ.ค. 62
POLAND
1
Medical University of Lublin, II Faculty of Medicine With English language Division : Poland รับรองหลักสูตร4 ปี และหลักสูตร 6 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศโปแลนด์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้
 1. Public Clinical Hospital No. 1
     Address: ul. StasZica 16, 20-081 Lublin, Poland
 2. Public Clinical Hospital No. 4
     Address: ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin, Poland
 3. Pediatric Clinical Hospital
     Address: ul. Chodzki 2, 20-093 Lublin, Poland
10 ม.ค. 56
9 ม.ค. 61
2
Medical University of Silesia School of Medicine in Katowice : Poland
รับรองหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 6 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศโปแลนด์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้
 1. โรงพยาบาลหลัก
     1.1 โรงพยาบาล SP Centralny Szpital Klinczy
           Address: im.prof. Kornela Gibinskiego SUM; Katowice, ul.
           Medykow 14
     1.2 โรงพยาบาล SP Szpital Kliniczny Nr 6
           Address: Gornosiaskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jawia II;
           Katowice,ul. Medykow 16
     1.3 โรงพยาบาล SP Szpital Kliniczny im.
           Address: Andrzeja Mieleckiego SUM; Katowice, ul. Francuska 20/24
     1.4 โรงพยาบาล SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM
           Address: Gornoslaskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca;
           Katowice,ul. Ziolowa 45/47
     1.5 โรงพยาบาล Wojew?dzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im.
           Address: sw. Barbary, Sosnowiec, Plac Medyk?w 1
 2. โรงพยาบาลสมทบ
     2.1 โรงพยาบาล SP Szpital Kliniczny Nr 5 SUM
           Address: Katowice, Ceglana 35
     2.2 โรงพยาบาล Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
           Address: Chorz?w, ul. Zjednoczenia 10
10 ม.ค. 56
9 ม.ค. 61
3
Poznan University of Medical Science (PUMS) : Poland
รับรองหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 6 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศโปแลนด์ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้
 1. โรงพยาบาลหลัก
     1.1 First University Hospital
          Address: 1/2 Dluga St., Poznan
     1.2 Second University Hospital
          Address: 49 Przybyszewskiego St., Poznan
     1.3 Fifth University Hospital
          Address: 27/33 Szpitalna St., Pozna
 1. โรงพยาบาลสมทบ
     2.1 Fourth University Hospital
          Address: 135/14728 Czerwca 1956 St., Poznan
     2.2 Gynecological & Obstetrics University Hospital
          Address: 33 Polna St., Poznan
10 ม.ค. 56
9 ม.ค. 61
   
ROMANIA
1
" Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy
8  ก.ค. 53
7  ก.ค. 58
2
Faculty of Medicine, University of Medicine and “Carol Davila” Bucharest, Romania หลักสูตร 6 ปี M.D. ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศโรมาเนียและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาใน
หลักสูตร และอยู่ในประเทศโรมาเนีย คือ
 โรงพยาบาลหลัก 4 แห่ง ดังนี้
     1. Clinical Emergency University Hospital
          Address: Splaiul Independentei 169, Bucuresti 050098, Romania
     2. Elias clinical University Hospital
          Address: Bulevardul Marasti 17, Bucuresti 011461, Romania
     3. Fundeni clinical Institut
          Address: Soseaua Fundeni 258, Bucuresti, Romania
     4. Clinical Emergency Hospital Sf. Pantelimon
          Address: Soseaua Pantelimon 340-342, Bucuresti, Romania
5 ก.พ. 58
5 ก.พ. 63
RUSSIAN FEDERATION
1
Saint Petersburg State Pediatric Medical University of Healthcare of the Russian Federation
(Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint Petersburg )
14  ม.ค. 53
13  ม.ค. 58
2
Saint Petersburg State Medical Academy, named after I.I Mechnikov, St. Petersburg (North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Russia Federation)
12  พ.ค. 53
11  พ.ค. 58
3
Voronezh N.N. Burdenko State Medical Academy, Voronezh
รับรองหลักสูตร 7 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศรัสเซีย
และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิก เฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรดังนี้
 1. State Healthcare Institution (Voronezh Regional Clinical No.1)
 2. Municipal Healthcare Institution (City Clinical Emergency Hospital No.10)
 3. Municipal Healthcare Institution (City Clinical Emergency Hospital No.2 named after K.V. Fedyaevsky)
 4. Municipal Healthcare Institution (City Clinical Hospital No.3)
 5. Municipal Healthcare Institution (City Clinical Hospital No.20)
 6. Municipal Healthcare Institution (Maternity Hospital No.2)
 7. Municipal Healthcare Institution (Maternity Hospital No.3)
 8. Emergency Care Hospital
13 ต.ค. 54
12 ต.ค. 59
4
Medical Institute, Tula state University, Tula
รับรองหลักสูตร 6 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตรณ ประเทศรัสเซียและรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรคือ General Hospital

12 ม.ค.55
11 ม.ค.60
5
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University หลักสูตร 6 ปี M.D. (Vrach) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศรัสเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศรัสเซีย คือ  1. โรงพยาบาลหลัก
     1. University Hospital No. 1
          Address: Dom 6, Bolchaya Pirogovskaya Rd., Moscow, Russia 119991
     2. University Hospital No. 2
          Address: Dom 1, Building 1, Pogodinskaya Rd., Moscow, Russia 119435
     3. University Hospital No. 3
          Address: Dom 11, Building 1, Rossolima Rd., Moscow, Russia 1194354
     4. City Hospital No. 20
          Address: Dom 15, Lenskaya Rd., Moscow, Russia 129327
     5. City S. Botkin Clinical Hospital
          Address: Dom 5, Vtoroy Botkinsky Rd., Moscow, Russia, 125284
     6. City Hospital No. 67
          Address: Dom 2/44, Salyama Adilya Rd., Moscow, Russia, 123423
 2. โรงพยาบาลสมทบ ดังนี้
     1. Pediatrics Hospital
          Address: Dom 6, Bolchaya Pirogovskaya Rd., Moscow, Russia 119992
      2. Pathophysiopulmonology Hospital
          Address: Dom 4, Dostoevskaya Rd., Moscow,Russia 127473
     3 Center of Restorative Medicine & Rehabilitation
          Address: Lushinskoe Building, Moscow Russia 143502
     4. Maternity Hospital No. 4
           Address: Dom 3, Novatorov Rd., Moscow, Russia 119421
     5. Maternity Hospital No. 32
           Address: Dom 1, Krasnogvardeiskaya Rd., Moscow, Russia 119458
13 ก.พ. 57
12 ก.พ. 62
6
Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia หลักสูตร 6 ปี ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศรัสเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในประเทศรัสเซีย
โรงพยาบาลหลัก
     1. Arkhangelsk Regional Hospital
     2. Arkhangelsk City Hospital No.1
     3. Arkhangelsk City Hospital No.2
     4. Arkhangelsk City Hospital No.4
โรงพยาบาลสมทบ
     1.  Arkhangelsk Regional Clinic Psychiatric
     2. Hospital Rehabilitation
     3   Arkhangelsk City Hospital No. 3
     4. Arkhangelsk City Hospital No. 6
     5. Arkhangelsk City Hospital No. 7
13 พ.ย. 57
13 พ.ย. 62
7

Medical Faculty, Kursk State Medical University,Kursk, Russia Federation หลักสูตร 6 ปี ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศรัสเซีย และ รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศรัสเซีย คือ

โรงพยาบาลหลัก 4 แห่ง คือ
     1.Regional Clinical Hospital
           Address: 305007, Kursk region, Kursk city, Sumskaya Street 45 a
     2. City Hospital of Urgent Medicine
           Address: 305035, Kursk region, Kursk city, Pirogova Street 14
     3. Regional Clinical Psychiatric Hospital
          Address: 306000, Kursk region, Village Iskra, Vygonnaya Street 1
     4. Regional TB Dispensary
          Address: 305511, Kursk region, Village shetinka
โรงพยาบาลสมทบ 9 แห่งดังนี้
     1. Regional Perinatal Center
           Address: 305005, Kursk region, Kursk city, Vyacheslav Klykov Avenue 100
     2. Regional Clinical Children Hospital
           Address: 305035, Kursk region, Kursk city, Kol’ tsova Street 11a
     3. Regional Clinical Infectious Hospital
           Address: 305007, Kursk region, Kursk city, Sumskaya Street 45g
      4. Regional Clinical Ophthallmology Center of eye Microsurgery
           Address: 305004, Kursk region, Kursk city, Sadovaya Street 42a
     5 .Regional Clinical Dermatovenerology Center
           Address: 305004, Kursk region, Kursk city, Dimitrova Street 62
      6 .Municipal Hospital No. 4
           Address: 305026, Kursk region, Kursk city, Promyshlennaya Street 13
     7. Municipal Hospital No. 1
           Address: 305004, Kursk region, Kursk city, Semenovskaya Street 76
      8 Municipal Maternity Hospital
          Address: 305035, Kursk region, Kursk city, Pirogova Street 10
     9 Regional Oncological Dispensary
           Address: 305035, Kursk region, Kursk city, Pirogova Street 20
5 ก.พ. 58
5 ก.พ. 63
8

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia หลักสูตร 6 ปี M.D. ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศรัสเซีย และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศรัสเซีย คือ

โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง ดังนี
1. Hospital I The Main Campus
2. Hospital II Botkin Infectious Hospital
3. Hospital III Philatov Pediatrics Hospital
5 ก.พ. 58
5 ก.พ. 63
9

Peoples’ Friendship University of Russia หลักสูตร 6 ปี ปริญญา Doctor of Medicine(M.D.) ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษารัสเซีย และเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศรัสเซีย คือ
1. City Clinical Hospital No. 64
2. Clinical Hospitals No. 1 & 2
3. City Clinical Hospitals No. 13, 20, 31
4. City Clinical Hospital No. 4, Child Health Clinic (CHC)
5. Morozovski Clinical Hospital (MCH), Pediatric
6. Clinical Hospitals No. 8, 14
7. City Clinical Hospitals No. 25, 29

9 ธ.ค. 58
8 ธ.ค. 63
   
SAINT LUCIA
   
1.
Spartan Health Sciences University, School of Medicine
13 ส.ค. 52 
12 ส.ค. 57
SLOVAK REPUBLIC
1
Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin
9  ก.ค. 52
8  ก.ค. 57
SUDAN
1
Faculty of Medicine, International University of Africa, Khartoum; Sudan
หลักสูตร 5 ปี MBBS ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศซูดาน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิก เฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร
 1. โรงพยาบาลหลัก
     1. Khartoum Teaching Hospital
 2. โรงพยาบาลสมทบ
     1. Ibrahim Malik Teaching Hospital
     2. Turkey Teaching Hospital
8 ส.ค. 56
7 ส.ค. 61
SCOTLAND
1
School of Medicine & Dentistry, University of Aberdeen, Scotland หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery (MBChB) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ Scotland และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศ Scotland
 โรงพยาบาลหลัก
     1. NHS Grampian
     2. NHS Highland
14 ส.ค 57
14 ส.ค. 62
TAIWAN
1
College of Medicine, Taipei Medical University, Taiwan หลักสูตร 6 ปี ปริญญา M.D. ที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตรทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก ณ ประเทศไต้หวัน และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศ ไต้หวัน คือ โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง ได้แก่
1. Taipei Medical University Hospital
   No. 252, Wu Hsing Street, Taipei City 110, R.O.C.
2. Wan Fang Hospital
   No. 111, Sec .3, Hsing-Long Road, Taipei 116, R.O.C.
3 .Shuang Ho Hospital
   No. 291, Zhong Zheng Road, Zhonghe Dist., New Taipei City, 23561, R.O.C.
12 พ.ย. 58
5 ก.พ. 63
2

School of Medicine, China Medical University, Taiwan, Taichung, Taiwan, R.O.C. หลักสูตร 7 ปี Chinese Programme ปริญญา Medical Doctor (M.D.) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ไต้หวัน รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิก ที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในไต้หวัน คือ
1. China Medical University Hospital
2. Taichung Veterans General Hospital

5 ก.พ. 58
11 พ.ย. 63
TURKEY
1
Faculty of Medicine, Istanbul University, Turkey หลักสูตร 6 ปี M.D ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ Turkey และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศ Turkey คือ โรงพยาบาลหลัก
Istanbul Tip Fakultesi Hospital
   Address: Capa 34093 Istanbul, Turkey
5 ก.พ. 58
5 ก.พ. 63
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND
1
Barts and The London, Queen Mary's School of Medicine and Dentisty Queen Mary, University of London
9  ส.ค. 50
8  ส.ค. 55
2
St. George's University of London
10  ม.ค. 51
9  ม.ค. 56
3
The Guy's, King's College and St. Thomas Hospitals' School of Medicine, University of London
14  ส.ค. 51
13  ส.ค. 56
4
Leicester Medical School, University of Leicester, Leicester
11  ก.ย. 51
10  ก.ย. 56
5
Leeds Institute of Medical Education, School of Medicine, University of Leeds
8  ต.ค. 52
7  ต.ค. 57
6
College of Medicine and Dental Sciences, University of Birmingham, Edsbaston, Birmingham
14 ก.ค. 54
13 ก.ค. 59
7
St. George’s Hospital Medical School, University of London หลักสูตร 6 ปี (MBBS with Intercalated BSc) ที่จัดการเรียนการ สอนตลอดหลักสูตร ณ United Kingdom และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร ดังนี้
โรงพยาบาลหลัก 7 แห่ง ที่อยู่ใน United Kingdom คือ
1. St George’s Hospital
2. Croydon Health Services
3. Kingston Hospital
4. Epsom & St Helier University Hospitals
5. Ashford and St Peters Hospitals
6. Surrey and Sussex Healthcare Trust, at East Surrey Hospital
7. West Sussex NHS Trust, at St Richards Hospital
8. Princess Royal Hospital, South London Healthcare Trust
9. Frimley Park Hospital
10. Royal Surrey County Hospital
โรงพยาบาลสมทบ 2 แห่ง ที่อยู่ใน USA คือ
1. Mount Sinai Hospital, Chicago
2. Swedish Covenant Hospital, Chicago
12 ก.ย 56
11 ก.ย. 61
8
School of Medicine, Imperial College London United Kingdom หลักสูตร 6 ปี ปริญญา MBBS/BSc ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สหราชอาณาจักร (U.K.) และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสหราชอาณาจักร (U.K.) คือ
โรงพยาบาลหลัก
 1. Charing Cross Hospital
     Address: Fulham Palace Road, London W6 8RF
 2. St. Mary’s Hospital
     Address: Praed Street, London W2 1NY
 3. Hammersmith Hospital
     Address: Du Cane Road, London W12 0HS
 4. Chelsea & Westminster Hospital
     Address: 369 Fulham Road
 5. Northwick Park Hospital
     Address: Watford Rd, Harrow, Middlesex HA1 3UJ
 6. Ealing Hospital
     Address: Uxbridge Road Southall UB1 3HW
 7. West Middlesex University Hospital
     Address: Twickenham Road Isleworth Middlesex TW7 6AF
 8. Hillingdon Hospital
     Address: Pield Heath Road Uxbridge, UB8 3NN
 9. Ashford & St Peter’s Hospital
     Address: London Road, Ashford, Surrey, TW15 3AA
โรงพยาบาลสมทบ
  1. Central Middlesex Hospital
     Address:Watford Road, Harrow, HA1 3UJ
 2. West London mental health Hospital
     Address: Trust Headquarters 1 Armstrong Way Southall UB2 4SA
12 ก.ย. 56
11 ก.ย. 61
9
School of Medicine, University of Nottingham, U.K. หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medical Sciences Honours Degree (BMedSci), Intercalated degree Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ U.K. และ รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน U.K คือ
 โรงพยาบาลหลัก
     1. Queen’s Medical Center
14 ส.ค 57
13 ส.ค. 62
10
Peninsula Medical School, University of Exeter/Plymouth University, U.K.หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ U.K. และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน U.K. คือ
 โรงพยาบาลหลัก
     1. Plymouth Hospitals NHS Trust (Derriford)
     2. Royal Devon and Exeter Foundation NHS Trust
     3. Royal Cornwall Hospital NHS Trust
14 ส.ค 57
13 ส.ค. 62
11
College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh, UK หลักสูตร 5 ปี (MBChB) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ UK และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน UK
13 พ.ย. 57
12 พ.ย. 62
12

Warwick Medical School, University of Warwick, UK หลักสูตร 4 ปี ปริญญา MB ChB  ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งวิชาบังคับ ณ UK และวิชาเลือก ณ UK หรือต่างประเทศ  และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
โรงพยาบาลหลัก
1.University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust (UHCW)
โรงพยาบาลสมทบ
1.Warwick Hospital
2.George Eliot Hospital NHS Trust (GEH)


14 พ.ค 58
13 พ.ค. 63
13 Peninsula College of Medicine & Dentistry, Plymouth University, United Kingdomหลักสูตร 5 ปี Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery (MBBS)ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ United Kingdom รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน United Kingdom ดังนี้
โรงพยาบาลหลัก
  1. Plymouth Hospitals NHS Trust (Derriford)
  2. Torbay Hospital NHS Trust. South Devon
13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
14 Faculty of Medicine Dentistry & Health, University of Sheffield, Beech Hill Road, Sheffield, United Kingdom หลักสูตร 5 ปี MBChB ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ United Kingdom และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน United Kingdom คือ โรงพยาบาลหลัก 6 แห่ง โรงพยาบาลสมทบ 22 แห่ง รวมทั้ง Health Center, Medical Center ในชุมชน อีก 203 แห่ง 13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
15

Barts and The London School of Medicine & Dentistry, Queen Mary University of London, London, U.K. หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ U.K. รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน U.K. คือ
1. Royal London Hospital
2. St Bartholomew’s Hospital
3. Homerton University Hospital

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
16

University of Liverpool, School of Medicine; UK หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MB ChB)  ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งวิชาบังคับ ณ UK และวิชาเลือก ณ UK หรือต่างประเทศ  และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศ U.K. คือ
1. Royal Liverpool University
2. Aintree University Hospital
3. Liverpool Women’s Hospital

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
17

Cardiff University, School of Medicine, Cardiff,   Wales, UK หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBCh) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ  UK.  รับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน South Wales, U.K.  คือ

 1. Prince Charles, Merthyr                                
 2. Princess of Wales Hospital, Bridgend                          
 3. Royal Gwent Hospital, Newport                                 
 4. Royal Glamorgan, Uantrisant                                   
 5.  University Hospital of Wales                   
 6. Keir Hardie Health Park, Merthyr                  
 7. University Hospital, Liandough                            
 8. Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach                    
 9. Nevill Hall                                                                             
 10. Neath Port Talbot (Psych Med)                                               
 11. Glangwili                                                                              
 12.  St Davids (Psych Med)                                                            
 13. Withybush                                                                           
 14.  Bronglais                                                                               
 15.  Bronllys (Psych Med)                                                             
 16.  Ysbyty Gwynedd                                                                   
 17.  Glan Clwyd                                                                          
 18.  Wrexham
 19.  Prince Phillip

                                                                         

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
18 Faculty of Medicine, University of Southampton,Highfield Campus, Southampton, United Kingdom หลักสูตร 5 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สหราชอาณาจักร และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสหราชอาณาจักร คือ

1. Frimley Park Hospital
2. Wexham Park
3. Royal Surrey County Hospital
4. The Royal Bournemouth Hospital
5. Poole Hospital
6. Portsmouth Hospitals
7. Winchester Hospitals
8. Basingstoke and North Hampshire Hospital
11 ก.พ. 59
10 ก.พ. 64
19 University College London Medical School (UCL) หลักสูตร 6 ปี ปริญญา Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศอังกฤษ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมา ในหลักสูตร และอยู่ในประเทศอังกฤษ คือ
 1. University College Hospital
 2. Royal Free Hospital
 3. Whittington Hospital
10 พ.ย. 59
9 พ.ย. 64
UNITED STATES OF AMERICA
1
School of Medicine, University of Kansas
12  ม.ค. 49
11  ม.ค. 54
2
Mount Sinai School of Medicine, New York
10  ม.ค. 51
9  ม.ค. 56
3
Pritzker School of Medicine, University of Chicago, Illinois
10  ม.ค. 51
9  ม.ค. 56
4
University of Rochester, School of Medicine & Dentistry, Rochester
12  มี.ค. 52
11  มี.ค. 57
5
University of California, San Diego School of Medicine  
9 ก.ย. 53
8 ก.ย.58
6
School of Medicine, Oregon Health & Science University, Portland, Oregon
14 ก.ค. 54
13 ก.ค. 59
7
Virginia Commonwealth University, School of Medicine, Virginia
รับรองหลักสูตร 4 ปี ที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร คือ
 1. โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย(University Hospital)
 2. โรงพยาบาลทั่วไป (Veteran Hospital)
12 ม.ค.55
11 ม.ค.60
8
Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, Tennessee
รับรองหลักสูตร 4 ปีที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรคือ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย (University Hospital)
12 ม.ค.55
11 ม.ค.60
9
Medical College of Wisconsin, Wisconsin
รับรองหลักสูตร 4 ปีที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตร ดังนี้
 1. Froedtert Memorial Lutheran Hospital
 2. Columbia St. Mary's Hospital
 3. Children's Hospital Wisconsin
 4. Zablocki VA Medical Center
 5. Aurora St, Luke's Medical Center
 6. Community Memorial Hospital

12 ก.ค. 55
12 ก.ค. 60
10
Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover
หลักสูตร 4 ปี Doctor of Medicine ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน สหรัฐอเมริกา คือ
 Dartmouth Hitchcock Medical Center
  Address: 1 Medical Center Dr, Lebanon, NH 03766
12 ก.ย. 56
11 ก.ย. 61
11
School of Medicine, Georgetown University หลักสูตร 4 ปี (M.D.) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 โรงพยาบาลหลัก คือ
  1. MedStar Georgetown University Hospital 3800 Reservoir Rd NW, Washington, DC 20007
13 ก.พ. 57
12 ก.พ 62
12
School of Medicine, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota, U.S.A. หลักสูตร 4 ปี (M.D.) ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ใน ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
 โรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง ดังนี้
  1. University of Minnesota Medical center
  2. Hennepin Country Medical Center
  3. St. Paul Region Hospital in St. Paul
 โรงพยาบาลสมทบ 1 แห่ง
  1. Anoka Metro Regional Treatment Center
8 พ.ค. 57
7 พ.ค. 62
13
UT Southwestern Medical School, Dallas, Texas, U.S.A. หลักสูตร 4 ปี(M.D.) ที่จัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับ คลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
 โรงพยาบาลหลัก คือ
  1. Parkland Memorial Hospital
8 พ.ค. 57
7 พ.ค. 62
14

University of Illinois, College of Medicine, Peoria Campus, USA. หลักสูตร 4 ปี ปริญญา Doctor of Medicine (MD.) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ สหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสหรัฐอเมริกา คือ
โรงพยาบาลหลัก
1.St Francis Medical Center
2.Methodist Medical Center

14 พ.ค. 58
13 พ.ค. 63
15 Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, U.S.A. หลักสูตร 4 ปี Doctor of Medicine (MD) ที่มีการเรียนการสอนตลอด หลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
โรงพยาบาลหลัก
  1. Montefiroe Medical Center-Moses
  2. Maimonides Medical Center
  3. Jacobi Medical Center
13 ส.ค. 58 12 ส.ค. 63
16

New York Medical College, Valhalla, New York; USA หลักสูตร 4 ปี ปริญญา Doctor of Medicine (M.D.) ที่มีการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้นวิชาเลือกในชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 สัปดาห์ สามารถเลือกไปศึกษาที่ต่างประเทศได้ และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือ
1. Westchester Medical Center
2. Metropolitan Hospital
3. Greenwich Hospital

12 พ.ย. 58 11 พ.ย. 63
UZBEKISTAN
1
Tashkent Medical Academy  (First Tashkent State Medical Institute)
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
     

  
 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต