Image


จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าฟังในห้องประชุม จำนวน 300 ท่าน
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว จำนวน 214 ท่าน

 

 


สถานที่จัดการประชุม

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  (ร่าง) โครงการ ฯ   (ร่าง) กำหนดการโครงการ ฯ   แบบตอบรับ