สารจากนายกแพทยสภา

: 07 มี.ค. 62     : แพทยสภา


สวัสดีท่านสมาชิกแพทยสภาที่รักทุกท่าน

           หนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารได้เร่งดำเนินการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งภายในของแพทยสภาเอง และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของแพทยสภา แพทยสภาได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยเชิญผู้แทนพรรคการเมืองทั้ง 6 พรรคใหญ่มาร่วมเสวนา เพื่อให้ทรรศนะและนโยบายเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคต ถ้าหากได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนแพทย์ทุกท่านในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ขององค์กรแพทย์เราให้สำเร็จไปด้วยดี

 

ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562