ตารางประชุมภายในแพทยสภา และภายนอกแพทยสภา

ของอนุกรรมการแพทยสภา


8 มี.ค.67

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสารสนเทศ เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7 มี.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 4. ประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 มี.ค.67

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 07.45-08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
5 มี.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. วิทยากรการฝึกอบรม หลักสูตร "เจ้าพนักงานคดี" (ระดับปฏิบัติการ) เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

13.00-16.00 น.

4 มี.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ปฐมนิเทศน้องใหม่ เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

2 ก.พ.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกับธนาคารกรุงไทย เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
1 ก.พ.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน)
 2. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11 3.ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ 3/2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ครั้งที่ 1/2567 เวลา 09.30-13.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
31 ม.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 2/2567 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 ม.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเพิ่มพูนทักษะ เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุม WFME เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
29 ม.ค.67

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมการพิจารณากลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลเวลา 09.30 - 14.00 น. สถานที่: ห้องประชุม CONFERENCE ชั้น4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ Zoom

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
 2. ประชุมชุดวิชาการ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
23 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชุดที่ 1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 6) เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ เวลา 09.30-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
21 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ชุดที่3 เวลา 08.45-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 4. ประชุม เรื่องหลักประกันสุขภาพไทยยั่งยืน หรือย่ำแย่ในการประชุมย่อยในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เวลา 14.00-15.20 น.
20 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ศนพ. เวลา 09.00-10.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (คณะที่ 2) เวลา 09.30-16.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 3. ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแห่งประเทศไทย เวลา 10.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
19 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับการใช้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
18 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมยุทธศาสตร์ เวลา 12.00-14.00 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
15 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เวลา 09.30-13.00 น.ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
 3. ประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 28 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
 2. อัดคลิป แจ้งสิทธิ ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
14 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ร่วมงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปี 2566 เวลา 08.30-14.30 น. ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

13 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพ เพี่อการรองรับระบบสุขภาพปฐมภูมิ” เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
 2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมไตเทียม เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
11 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

8 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
7 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.00-12.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
6 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหารือ (ร่าง) แบบตรวจมาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

5 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

4 ธ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมศูนย์วิจัย เวลา 08.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

1 ธ.ค.66 (วันศุกร์)

09.00-12.00 น.

 1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 เวลา 8:00 - 16:00 ณ สถาบันพระปกเกล้า
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เวลา 09.30—3.00 น. ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

13.00-16.00 น.

24 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ ครั้งที่ 4/2566 เวลา 09.30-16.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองฯ ชั้น 11
23 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชวนหมอรู้ “โฆษณาการแพทย์” เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมนิติกร เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
22 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
21 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
20 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกำหนดแนวทางฯ เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมวิชาการ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองฯ ชั้น 11
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
17 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
16 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชั้น 12
 2. ประชุมผ่าตัดคลอด เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
15 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเทียบวุฒิ ป.เอก เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. วิทยากร “Panel Discussion: Assisted Reproductive Technology Act and Ethics.เวลา 15.10-16.30 น. ณ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 6
14 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบ หรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 11/2566 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ห้องประชุม 1 ชั้น 5

13.00-16.00 น.

13 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา 09.30-14.30 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
10 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
9 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมแพทย์ดีเด่น เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

8 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

7 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 11/2566 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 11/2566 เวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมใบเสร็จรับเงิน+KTB เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
6 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

3 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

2 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองฯ ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.30-12.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
1 พ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมเวชศาสตร์จีโนม เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
31 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. หารือแนวทางในการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ศาลยุติธรรม

13.00-16.00 น.

30 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2566 เวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์ฝึกหัด เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
26 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 08.40-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เวลา 13.30-15.30 น. ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
25 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. เชิญประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 10/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์
 2. คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2566 เวลา 10.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
24 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เวลา 13.00-14.15 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล
23 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

20 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองชั้น 11
 2. ประชุมชุดไตเทียม เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
19 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
18 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
17 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

16 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
13 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

12 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

11 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

10 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมไตเทียม เวลา 12.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. หารือร่วมกับผู้ขอเข้าพบ นพ.อมร เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
9 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ครั้งที่ 1 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

6 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรองจริยธรรม ชั้น 11
 2. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
5 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.30-12.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร เวลา 12.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
4 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจีโนม เวลา 15.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
3 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

2 ต.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-08.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมวิจัย เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมสถาบันมหิตลาธิเบศร เวลา 10.00-12.30 น.ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14

13.00-16.00 น.

29 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
28 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 08.45-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์เวลา 13.30-16.30 น.ณ สนง.ประกันสังคม
27 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
26 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น.
25 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมการสัมมนา “ถอดรหัสแผนปฏิบัติการโลกสู่การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในประเทศไทย เวลา 08.30-15.00 น. ณ รร.เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร
 2. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก เวลา 09.30—2.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมการใช้ประโยชน์ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล 10.30-12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
22 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2566 เวลา 09.30 - 13.30 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

21 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์ฝึกหัด เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรอง ชั้น 11
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัลเฮลท์ เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มเทเลเฮลท์ประเทศไยท และให้ข้อคิดเห็นเพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เวลา 09.00-13.30 น.ณ ห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม
 3. ประชุมหารือ (ร่าง)แบบตรวจมาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมร่างไตเทียม เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11
 2. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 9/2566 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมเวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11
18 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
  ผู้ประสานงาน : คุณจันทิมา สายสุวรรณนที
 2. ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้างและกรอบกำลังของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวลา 13.30-16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดฯ เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก เวลา 08.30-17.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน

13.00-16.00 น.

16 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. บรรยายพิเศษและเป็นเกียรติร่วมงานเปิดการประชุม World Congress Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-aging and Alternative Medicine (WCAM 2023) เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงแรม Central Grand at Centra Plaza Ladprao Bangkok

13.00-16.00 น.

15 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมส่งเสริมจริยธรรมฯ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมร่างเปลี่ยนเพศ เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 3. ประชุมจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมการดำเนินงานด้านการพัฒนาและให้บริการระบบออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.00-10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะละเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ
13 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมชุดอัยการชนภัทร และนิติกร เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
12 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 9/2566 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสารสนเทศ เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคระอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ครั้งที่ 18 เวลา 13.30-16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมร่างเสริมสวย เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
8 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ แปด เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
7 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เวลา 09.00-13.00 น.ณ โรงแรมริชมอนด์
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
6 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

5 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม WFME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 ณ ห้องประชุม 3
 2. ประชุมเสริมสวย เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
4 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมกรรมการสถาบันมหิตลาธิเบศร เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม เจตพงษ์

13.00-16.00 น.

1 ก.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

30 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจีโนม เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
30 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

29 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม KTB เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
28 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมร่างเสริมสวย เวลา 08.00-10.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุม Audit เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการว่ากล่าวตักเตือน การพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ เวลา 09.30-12.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2566 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าโครงการ Health Link 2023 เวลา 13.00-15.20 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
24 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม Stem Cell เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมเพื่อรับฟังและให้ความเห็นต่อการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านจีโนมิกส์ของประเทศไทย เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์
 4. ร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 เลา 12.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น.ณ สำนักงานประกันสังคม
23 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 เลา 12.00-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา แจ้งวัฒนา
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 5/2566 เวลา 09.30 – 14.00 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม 2 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 21-7/2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. วิทยากรโครงการ “Healthcare Technology summit 2023” เวลา 14.55-16.05 น. ณ โรงแรมเดอะเบอร์ เคลีย์ ประตูน้ำ
22 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
21 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. ครั้งที่ 8/2566 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

19 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขภาพเพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 2 เวลา 14.00-19.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล
18 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทาง เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
17 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชุดพิเศษ (นพ.พินิจ) เวลา 10.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม1 ชั้น 11

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภาเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
16 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

15 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชุด นพ.อมร ร่วมกับ บ.ทาเคดาเวลา 08.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลวิจัยเพื่อการศึกษาแนวทางเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์
 3. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 2” เวลา 09.00-09.30 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 8/2566 เวลา 09.30-13.00 น.ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 5. ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวอาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน” อาหารศรัทธาฯ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร” เวลา 09.30 น.ณ วัดพระเชตุพลฯ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 12.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. วิทยากร เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน” เวลา 13.00-15.00 น ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมหารือ (ร่าง)แบบตรวจมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 2/2566 เวลา 13.30-16.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

11 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม IT เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน นพ.พินิจ เวลา 12.00-15.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11
 3. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชุดที่ 1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00-10.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

9 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมผู้ช่วยแพทย์ เวลา 07.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมชุดแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. วิทยากรบรรยาย “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน” เวลา 09.00-11.00 น. ณ โรงแรมทีเค.พาเลช แอนด์คอนเวนชั่น กทม.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่สิบสาม เวลา 12.00-15.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
8 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม IT เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 8/2566 เวลา 09.30-13.00 น.ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมชุดไตเทียม เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
7 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชุด นพ.พินิจ เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
4 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุม IT เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

1 ส.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

31 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

วันหยุดราชการ

28 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

27 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ต่างประเทศ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 5. ประชุมเวชศาสตร์จีโนม เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
26 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ร่วมหารือเพื่อสร้างการรับรู้ และมุ่งไปสู่การพัฒนาดิจิทัลไอทีในรูปแบบใหม่ เวลา 13.30-15.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุม (ร่าง) เสริมสวย เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
24 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. ....ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
22 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตร ปธพ. เวลา 07.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และชั้น 13

13.00-16.00 น.

21 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชุดส่งเสริมจริยธรรม เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัครฯ และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม เวลา 09.30 น. ณ กรมควบคุมโรค

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุม IT เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
20 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมงานสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) เวลา 08.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ปทุมธานี
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุม “สถาบันมหิตลาธิเบศร” เวลา 10.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมเจตพงษ์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12030-16.00 น.ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาการแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านนิติเวช เวลา 09.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมหลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ เวลา 12.00 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 5. ประชุมยุติการตั้งครรภ์ เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 11
18 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

17 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
15 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ปธพ. เวลา 07.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี

13.00-16.00 น.

14 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ปธพ. เวลา 07.30-17.00 น.ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
13 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 07.00-09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

12 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 09.00-13.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมให้ความเห็นต่อเอกสาร (ร่าง) มติสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 เวลา 10.00-15.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

11 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

10 ก.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมเรื่องต่างประเทศ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 และห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลา 13.30-16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
30 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

29 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. อบรมหลักสูตรมหิตลาธิเบศร” เวลา 8.30 น.-16.30 น.ณ ห้องประชุม วชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมหลักสูตร EM Sleep เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 4. ประชุม IT เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 5. ประชุมเวชศาสตร์จีโนม เวลา 15.30-17.00 น.ณ ห้องประชุม เจตพงษ์ ชั้น 14
 6. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 4/2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
28 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. อบรมหลักสูตรมหิตลาธิเบศร” เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม วชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่
 3. เสวนา เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิตรองรับสังคมสูงวัย อายุ 09.00-14.00 น. ณ วุฒิสภา
 4. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กฯ ครั้งที่ 5/2566เวลา 09.30 - 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. อบรมหลักสูตรมหิตลาธิเบศร เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม วชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการอัตรากำลังพล เวลา 11.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
26 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเรื่องการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิชาการแพทย์ 1 อาคาร 5 ชั้น 6 กรมการแพทย์/ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมวิชาการ เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ร่วมประชุมความคิดเห็น (Focus Group) ต่อ (ร่าง) กระทรวงการทำงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ช่วยเหลือจัดการปัญหาออนไลน์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. วิทยากร “ภายใต้หัวข้อ “One Investigation for all preventable lives” เวลา 15.30-16.30 น. ณ สถาบันบำราศนราดูร
23 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง แพรตฟอร์มดิจิทัลในประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล เวลา 09.30-11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรแพทย์ต่างประเทศ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
22 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทาง เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านระบบสุขภาพดิจิทัล ครั้งที่ 1 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคระอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น.ณ สนง.ประกันสังคม
21 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในประเด็นปริมาณการผลิต การกำหนดค่าตอบแทน และการสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงการกำหนดมาตรการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ที่ใช้ทุนขอลาออก ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมดังประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวข้อง เวลา 13.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการปัญหาการขาดแคลนแพทย์ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
19 มิ.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมชุดเสริมสวย เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
26 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมแพทย์ฝึกหัด เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
25 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม IT AUDIT เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์จีโนม เวลา 16.10-16.40 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
24 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. วิทยากร “กฎหมายกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากการเปิดเผยข้อมูลในใบรับรองแพทย์ และการเสวนาเรื่อง “การออกใบรับรองแพทย์ในปัจจุบันและแนวทางการปรับปรุงใบรับรองแพทย์” เวลา 09.00-16.40 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อสอบวิเคราะห์ข้อสอบ เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น. ณ สนง.ประกันสังคม
23 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะทำงานการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 12.00-16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
18 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา (ติดตามมติกรรมการแพทยสภา) เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
17 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น : ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเกี่ยวกับการรักษาเพื่อเปลี่ยนเพศ พ.ศ. 2565” และผลกระทบต่อชุมชนคนข้ามเพศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี

13.00-16.00 น.

 1. ชวนหมอรู้ครั้งที่ 1/2566 แพทยสภาต้อนรับสมาชิกใหม่ ประจำปี 2566 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14
16 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

15 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 07.00-09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

12 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

11 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 08.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคระกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

10 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 07.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. สัมมนาอนุกรรมการ จริยธรรมและสอบสวน เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 3.ประชุม ศ.น.พ. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนประกันสังคม ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting)
 2. วิทยากรในการประชุม “กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจริยธรรมในการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมทีเคพาเลช
9 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. สัมภาษณ์นายก “ด้านสาธารณสุข ม.55” เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) (ร่าง) นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน : การสาธารณสุข เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8 พ.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ ร่วมรักบุญ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคระกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
20 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน คณะที่ 2 เวลา 09.30-14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมอัตรากำลังแพทย์เฉพาะทาง เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
18 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ครั้งที่ 7 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และระบบออนไลน์ : Webex

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
17 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. หยุดราชการ

13.00-16.00 น.

 1. หยุดราชการ
14 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. หยุดราชการ

13.00-16.00 น.

 1. หยุดราชการ
13 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. หยุดราชการ

13.00-16.00 น.

 1. หยุดราชการ
12 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

11 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ เวลา 13.30-16.30 น.
10 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของแพทยสภา กับแพทย์จบใหม่” เวลา 13.00-14.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการให้บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิจะถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือไม่ เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2566 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เวลา 09.30 น. ณ กระทรวงมหาดไทย

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชุดที่ 1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 3) เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

 1. วันหยุดราชการ
5 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.40-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ 6 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
4 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 4/2566 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

3 เม.ย.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุม “ปัญญาประดิษฐ์” เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจัดสรรแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 13.00-16.00 ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
24 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการ แพรตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
23 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. อบรมกรรมการใหม่ เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์
22 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
21 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสวบสวน ชุดที่ 1 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมหลักสูตรต่างประเทศ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
20 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนอาสาสมัคร ฯ และการประเมินมาตรฐานองค์กรภาคประชาสังคม เวลา 09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการผลิตและพัฒนากำลังคนสายงานแพทย์ เวลา 13.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมผ่าตัดคลอด เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
17 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
16 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. วิทยากรในหัวข้อ “ Work-Life Balance for Patient and Personnel Safety” เวลา 13.00-13.45 น. ณ ห้อง Sapphire 204 เมืองทองธานี
15 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม stem ell เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
14 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30-13.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม stem ell เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
13 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

10 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมส่งเสริมจริยธรรม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
9 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 07.00-09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมหัตถการ รพช. เวลา 08.00-10.00 น.
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

8 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ศนพ. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
7 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ เวลา 09.30 - 13.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการบริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัล เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

3 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
2 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมอนุกรรมการทุนวิจัยฯ เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
1 มี.ค. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 6 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. -
28 ก.พ. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เวลา 09.30-13.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 ก.พ. 66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
17 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ชุดที่ 1 การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (ครั้งที่ 2) เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (คณะที่ 2) เวลา 09.30-14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
15 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เวลา 09.30-12.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. ประชุม HA เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
14 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม “มหิตลาธิเบศร” เวลา 10.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการว่ากล่าวตักเตือน การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30-13.00 น. ณ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
13 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.30-16.40 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
03 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
02 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14
 2. ประชุมต่างประเทศ เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 13.0-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
01 ก.พ.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
31 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
30 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
29 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2566-2570 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

20 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
19 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติกรรมการแพทยสภา เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
18 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม NCDS เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2566เวลา 09.30 - 13.00 น. สถานที่ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านการใช้บริการเวชกรรม ทันตกรรม และสถานเสริมความงาม เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. สัมมนาเจ้าหน้าที่แพทยสภา จ.กาญจนบุรี

13.00-16.00 น.

 1. สัมมนาเจ้าหน้าที่แพทยสภา จ.กาญจนบุรี
 2. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ครั้งที่ 16-1/2566 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 ม.ค.66

09.00-12.00 น.

 1. สัมมนาเจ้าหน้าที่แพทยสภา จ.กาญจนบุรี

13.00-16.00 น.

 1. สัมมนาเจ้าหน้าที่แพทยสภา จ.กาญจนบุรี
13 ม.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล เวลา 09.00-12.00 น. ณ กรมสวัสดิการแรงงานทางทะเล

13.00-16.00 น.

 1. -
12 ม.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 4. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2566 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. -
11 ม.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CCME เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกรรมการบริการสถาบันมหิตลาธิเบศร เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
10 ม.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9 ม.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. -
28 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 12/2565 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ครั้งที่ 3 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมปลูกถ่ายอวัยวะ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
26 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดี่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
15 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
14 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม MD CARD เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระพ.ศ. 2566-2568 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
13 ธ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม WFME เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย ราชวิทยาลัย เวลา 08.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดหารและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
26 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมการสัมมนากำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข เวลา 13.30-16.30 น.
25 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ชุดที่ 7 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

13.00-16.00 น.

21 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวนชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
20 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนและเตรียมความพร้อมองค์กรภาคประชาสังคม เวลา 10.30-12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
19 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

18 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการตั้งครรภ์แทน เวลา 09.30 น. ผ่าน WebEx กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมอนุกรรมการเลือกตั้งฯ เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมชุด กทม. เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมอัตรากำลังแพทย์ประจำบ้าน เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
17 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณจันทิมา สายสุวรรณนที
 3. ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 10.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12 ต.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมชุดเลขาธิการ+Thai PBS เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา “แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (รพ.สต.) ภายใต้ประกาศแพทยสภา ที่ 54/2563 ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 ต.ค.65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม สำหรับบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2565 เวลา 15.30 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจเสริมความงาม เวลา 13.00 น. ณ เดอะมอลล์บางกะปิ
7 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

6 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
5 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ 55 ปีแพทยสภา เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมทุนวิจัย เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
 2. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์" รุ่นที่ 1 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์
4 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ เวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

3 ต.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

30 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
29 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรค ติก เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมผู้ช่วยแพทย์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

28 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุม บทความ/CME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ เวลา 12.00 น. ณ ซอยศูนย์วิจัย
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 8 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 4. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 5. ร่วมงานเสวนาวิชาการ “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เวลา 12.30-16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม WFME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
26 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุม WFME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาลเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับในลักษณะที่ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นไปเพื่อการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น : กรณีศึกษารูปแบบการศึกษาสาขาการสาธารณสุข เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมไมด้า
9 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมอนุส่งเสริม เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
8 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุม ชุดวิชาการ เวลา 08.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคระกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

7 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา 7 มาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.15 น. ณ โรงแรมไมด้า
 2. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะทำงานฯ กทม. เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. วิทยากร "กฎหมายและจริยธรรมที่แพทย์ควรรู้" เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 3/2565
6 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3
5 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 4. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 5. ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศูนย์ราชการ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกำหนดแนวทางฯ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

1 ก.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 3. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
31 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสภาวิชาชีพ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
30 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาบัญชีโรคและภาวะอันตรายต่อสมรรถนะการขับขี่่ (Assessing Medical Fitness to Drive) เวลา 9:30 - 15:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะทำงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
29 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัลเฮลท์ วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30-13.00 น.
 3. ประชุมสรุปผลการประเมินความตรง (Fidelity) ในการนำมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนสู่การปฏิบัติ เวลา 09.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะต่อ (ร่าง) Thailand Consensus Framework for Ethical Collaboration in Healthcare sector เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรมสุโกศล
11 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานเสริมสวย เวลา 08.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

10 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม ชุดอัลตร้าซาวด์ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
9 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลา 09.30 - 6.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 2. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.30-12.00 น.ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

8 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมหารือการให้บริการศัลยกรรมหลอดเลือดในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้าง เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมเลือกตั้ง เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14
 3. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ประชุมเรื่องกัญชา เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
5 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม Doctor App เวลา 12.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
4 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ 8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
3 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

2 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 3. ประชุมให้ความรู้เรื่อง "การย้ายบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย ไปธนาคารไทยพาณิชย์" เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
27 ก.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

26 ก.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม WFME เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. วิทยากรในประเด็น patient safety และกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ เวลา 13.00-16.30 น.ณ ริมเขาวัลเลย์ ราชบุรี
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประชุมคณะทำงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมสำหรับบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2565 เวลา 14.00-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ค. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ร่วมเปิดงานฝึกอบรม NCDs รุ่นที่ 2 เวลา 08.30-12.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประธานกล่าวเปิดการกล่าวโอวาทเพื่อให้คำแนะนำขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม เวลา 09.00-09.20 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประชุมทุนวิจัย เวลา 11.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรอง
8 ก.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหารือ แนวทางการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. -
7 ก.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วชิรเวช ชั้น 14
 2. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
6 ก.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ
 2. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
5 ก.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบ หรือกำกับดูและการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. -
4 ก.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
24 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองจริยธรรม
 2. ประชุมสอบสวนชุดที่ 7 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณปาวลิน ศรีสมยศ
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณจันทิมา สายสุวรรณนที
 4. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ผู้ประสานงาน : คุณบัณฑิต บุญเรืองรอด
23 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
22 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 7/2565 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. สอบเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสอบ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
21 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 7/2565 เวลา 09.30-13.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 12.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณศศิพร ภาสบุตร
 2. ประชุม Personalised Healthcare Forum เวลา 14.00-17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทรหมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ
 2. ประชุมคณะกรรมการตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ ครั้งที่ 8/2565 เวลา09.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 10.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ด้วยผลิตภัณฑ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน ครั้งที่ 7/2565 เวลา 13.30-16.00 น.
17 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เวลา 09.30-14.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ) ผู้ประสานงาน : คุณอนุสรณ์ เจือโร่ง

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมเรื่องกัญชา เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่สิบ เวลา 12.00-15.00 น.
16 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมกิจกรรมวิพากษ์ยกร่างโครงการวิจัยเรื่อง "พัฒนาแนวทางป้องกันการทำแท้งผิดกฎหมายและภาวะแทรกซ้อนของวัยรุ่น" เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
15 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 5-3/2565 เวลา 13.30-16.30 น.
14 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. -

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม Stem cell เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
13 มิ.ย. 65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
20 พ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 12
19 พ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 2/2565 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมที่ปรึกษากฎหมายแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
18 พ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. อบรม ISO (เจ้าหน้าที่ทุกคน) ณ ห้องประชุมวชิรเวช เวลา 10.00 -16.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. -
17 พ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 6/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. อบรม ISO (เจ้าหน้าที่ทุกคน) ณ ห้องประชุมวชิรเวช เวลา 10.00 -16.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมหารือการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 6 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค.65

09.00-12.00 น.

 1. วันหยุดราชการ

13.00-16.00 น.

 1. วันหยุดราชการ
29 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ร่วมเป็นเกียรติในงาน "วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2565" เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
28 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักงานประกันสังคม
27 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ประชุม เรื่อง “ต่างประเทศ : สถานทูตจีน” เวลา 08.30-12.00 น.
 3. ประชุม เรื่อง WFME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4/2565 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. -
26 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 6-5/2565 เวลา 9.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
25 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เวลา 09.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11
 2. ประชุม “เรื่อง หัตถการ รพช.” เวลา 12.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... เวลา 13.00-16.00 น.
22 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

21 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรองจริยธรรม
20 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมรับฟังความเห็น (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 13 เวลา 12.00-15.00 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านการใช้บริการเวชกรรม ทันตกรรม และสถานเสริมความงาม เวลา 13.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
19 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม OP NOTE เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
18 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ดีเด่น เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการ แพทยสภา เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทาง และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภค เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์
12 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมการจัดงานครบรอบ 55 ปีแพทยสภา เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์
 2. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 13.00-16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
11 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

8 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมส่งเสริมจริยธรรม เวลา 10.00-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 4 เวลา 09.15-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม (ร่าง) นิติเวช เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุม KTB เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
7 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมกลั่นกรองกฎหมาย เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 15.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 3
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 4/2565 เวลา 13.15-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุด นพ.อมร เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3
 2. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 3/2565 เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ร่วมเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาศึกษาคลินิกเวชกรรมทั่วไปและคลินิกที่ให้บริการด้านความงาม เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 15.00-16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมฝ่ายฝึกอบรมฯ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
4 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา15.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
พฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุม WFME เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 7 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. วิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ ประจำปีการฝึกอบรม 2564 บรรยาย : คุณภาพและความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมบรรยาย : การตัดสินใจทางคลินิก เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พุธที่ 30 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
อังคารที่ 29 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมร่างข้อบังคับ เวลา 08.30 น. ณ ห้องปรุชม 1 ชั้น 12
 3. ร่วมเป็นเกียรติในงานปัจฉิมนิเทศและเลี้ยงอำลาอาจารย์-ศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2564 เวลา 08.30-12.20 น. ณ ห้องประชุมโดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร (คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 5-4/2565 เวลา 13.30-16.30 น.
 4. ให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการขอทราบความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา "กรณีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา" เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
  หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. ประชุมจีโนมิกส์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณพชร ศรีปน
 3. ประชุมระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11 ผู้ประสานงาน : นายเชิดธวัช ชัยปัน

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ ร่วมรักบุญ
 2. วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Next Normal เทรนด์ สมุนไพรสุขภาพในอนาคต" เวลา 13.00-15.00 น. ณ รร.พูลแมน คิงเพาเวอร์ (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
พุธที่ 23 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 2. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นพ.พินิจ หิรัญโชติ)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ ร่วมรักบุญ
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น. (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
  หมาเหตุ : ประชุมทุกวันพุธ ศุกร์
อังคารที่ 22 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณดวงใจ ร่วมรักบุญ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ กรณี “สถานพยาบาล (รพ.กรุงเทพสิริโรจน์) แจ้งผลตรวจโควิด-19 ผิดพลาดทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย เวลา 14.00 น.ณ อาคารรัฐสภา (นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์)
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลบริการสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์)
 3. ประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 4. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เวลา 13.30 น. (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร(พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
  หมายเหตุ : ประชุมทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
 2. วิทยากรบรรยายแบบออนไลน์ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ” เวลา 09.00-10.30 น. (พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ)
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณบัณฑิต บุญเรืองรอด

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณอนุสรณ์ เจือโร่ง
 2. ประชุมคณะกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (นพ.พินิจ หิรัญโชติ)
ศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุม (ชุด นพ.ภาสกร) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณสุกัญญา แสงพลอย

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมกรรมาธิการวุฒิสภา (ผู้สูงอายุ)
พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุม PDPA เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
พุธที่ 16 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกรรมาธิการวุฒิสภา (ผู้สูงอายุ) เวลา 14.00 น.
 2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ณ สภากาชาดไทย

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ครั้งที่ 2/2565 เวลา 13.30 -16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะกรรมการศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-16.00 น.(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น (Endemic) ด้านการแพทย์ เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกำหนดแนวทางฯ (ราชวิทยาลัย) เวลา 12.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมเลือกตั้ง เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น 12
 3. ประชุมกรรมาธิการวุฒิสภา (ผู้สูงอายุ) เวลา 14.00 น.
ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
พฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พุธที่ 9 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุม CME เวลา 07.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2565 เวลา 09.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อังคารที่ 8 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการต่างประเทศ เวลา 10.30-12.00 น.ณ ห้อประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบ หรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 3 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 06.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการแพทย์ก้าวหน้า เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมอบรมประเมินวิถีใหม่ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) เวลา 13.00-15.00 น.
 2. วิทยากร : “วิสัยทัศน์นักบริหารสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในองค์กร” เวลา 13.30-16.30 น. ณ สำนักงานอัยการสูงสุด
ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมระยะเวลาการทำงานของแพทย์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
พฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 3 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
 2. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ 3/2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
พุธที่ 2 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ดีเด่น เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมต่างประเทศ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม ศรว.เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
อังคารที่ 1 มีนาคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ณ โรงแรม Buddy Oriental
จันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ณ โรงแรม Buddy Oriental
 3. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 5. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง ชั้น 11
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 8 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
ศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม “หมอเจ็บ” เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม สอบสวน ชุดที่สิบ
 2. ประชุมสอบสวน 4 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
พฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 16 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรองจริยธรรม ชั้น 11
พุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2565 เวลา 09.30-13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ทางด้านการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านการใช้บริการเวชกรรมทันตกรรม และสถานเสริมความงาม เวลา 13.30 น.ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
อังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนชุดที่ 14 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
จันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
ศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเพื่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 5 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมอนุกรรมการหลักสูตรฯ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12 ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
พฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยาสำหรับมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 2/2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 7 เวลา 12.00-16.00 น.
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เวลา 13.30-16.30 น.
พุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. วันมาฆบูชา (วันหยุดราชการ)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-14.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายที่เสนอจากคณะกรรมการวิชาชีพ ครั้งที่ 4-1/2565 เวลา 09.30-14.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 เวลา 08.30-22.00 น.
จันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 เวลา 08.30-22.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 (เลื่อน)
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการดำเนินการตามนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12 ผู้ประสานงาน : คุณทิพย์สิริ กรีวิชัย
 2. ประชุมอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น.
พฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00-09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมแพทย์ดีเด่น เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม กลั่นกรอง ชั้น 11
 3. ประชุมทุนวิจัย เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ เวลา 07.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุม CME เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 3. ประชุมคระอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ด้านการใช้บริการเวชกรรม ทันตกรรม และสถานเสริมความงาม เวลา 13.30 น. ณ สคบ.
อังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมอนุย่อยเพิ่มพูนทักษะ เวลา 07.00-12.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมอนุย่อยเพิ่มพูนทักษะ เวลา 13.00-16.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. บรรยายชวนหมอรู้ บุหรี่ไฟฟ้า เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ Live FB
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนทักษะที่จำเป็นในอนาคตเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข (Skill Mapping) ครั้งที่ 1 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4. ประชุมส่งเสริมจริยธรรม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม KTB เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
พฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมต่างประเทศ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมกลั่นกรองจริยธรรม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14
 3. บรรยายหมอชวนรู้ เรื่อง “อุบัติเหตุจราจร แก้ไขได้อย่างไรในมุมมองทางการแพทย์” ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14 เวลา 09.00 – 10.30 น.
 4. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่2/2565 เวลา 12.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 2. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมแพทย์ประจำบ้าน เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 2. ร่วมสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เวลา 08.30-16.00 น. รอบ รพ.ราชวิถี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมที่ปรึกษากฎหมาย เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1 ผู้ประสานงาน : คุณบัณฑิต และคุณดวงใจ
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
อังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 14.2 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 เวลา13.00-16.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยงด้านเครื่องมือแพทย์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เวลา 09.00-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 2. ประชุมการประเมินวิถีใหม่ (WBA) เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ปิดสำนักงาน : ทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

13.00-16.00 น.

 1. ปิดสำนักงาน : ทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องจากมาตรการป้องกันโรคติดต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
พฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ 14.3 การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ เวลา 09.30-12.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ 13.00-17.00 น. ชั้น 14
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พุธที่ 26 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2565 เวลา 09.30-13.30 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา “ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 8 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง
อังคารที่ 25 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัลแฮลท์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 3 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 2 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง (ผู้เข้าประชุม 6 คน)
 3. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 14 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุม KTB เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
 5. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 24 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 9 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุม WFME เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 4 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลั่นกรอง (ผู้เข้าประชุม 5 คน)
 2. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 8 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
ศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 5 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 12 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมกล่าวเปิดอบรม NCD เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30. น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 1
พุธที่ 19 มกราคม 2565

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 2. ประชุม “หมอเจ็บ” เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 2 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ประชุมเรื่อง อภิไธย เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็น ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อังคารที่ 18 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) เวลา 09.00-16.30 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ร่างกำหนดการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30 น. ณ กรมควบคุมโรค
 3. ประชุมคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติการบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ พ.ศ. .... เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 9 เวลา 06.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 3. ประชุมผู้ช่วยแพทย์ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 10.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวนฯ ชุดที่ 10 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง "ถอดบทเรียนจากวิกฤติ COVID-19 ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิก
พฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 3. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 16 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 4. ร่วมการสัมมนา "เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ" เวลา 09.00-15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวชิรวเวช
พุธที่ 12 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
อังคารที่ 11 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model การเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. พญ.สุวรรณี ขอใช้ห้องประชุม 3 เวลา 07.30-16.00 น.
 3. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมจริยธรรมฯ ชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม ศรว. เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 12
 2. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์กับ ม.ธรรมศาสตร์ เวลา 13.30-16.00 น. ณ กรมการแพทย์(พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์)
 3. วิทยากรในการบรรยาย CPD Webinar เรื่อง : อายุรแพทย์และสื่อสังคม เวลา 12.00-13.30 น. ณ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
พฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจริยธรรมฯ ชั้นที่ 14 ห้องประชุม “วชิรเวช”
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 5 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 4. ประชุมกลั่นกรองวิชาการ เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ครั้งที่ 1/2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสสริพัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พุธที่ 5 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 12

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 13 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2
อังคารที่ 4 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.30-13.00 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 12
จันทร์ที่ 3 มกราคม 2565

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. วันหยุดราชการ
ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. วันหยุดสิ้นปี

13.00-16.00 น.

 1. วันหยุดสิ้นปี
พฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
พุธที่ 29 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนปฏิบัติการจีโนมิกส์ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 2. ประชุม WFME เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 2
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ไคโรแพรคติก เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 10/2564 เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (คณะที่ 2) เวลา 09.30-16.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 3. ประชุมร่วมกับกรมอนามัย เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ห้อง 2

13.00-16.00 น.

 1. เข้าฯ รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2564 เวลา 15.15 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
จันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมจริยธรรมชุดที่ 10 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 2
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล เวลา 09.30-16.30 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 15 เวลา 12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 1
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 11 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 2
 3. บรรยาย "ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2564" เวลา 14.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมเรื่อง “หัตถการ (รพช) “ เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 1

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 12 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 4 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2
 3. ประชุมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 3
พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมแผนงบประมาณ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14 (ห้องประชุมใหญ่)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 1 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 ห้อง 2
พุธที่ 22 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงาน WFME เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 7 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ห้อง 1 ผู้ประสานงาน : คุณเปาวลิน ศรีสมยศ
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 3. ประชุมคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมฯ เวลา 12.00 น. ณ แพทยสมาคมฯ
 4. ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 5. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัลเฮลท์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อังคารที่ 21 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00 -13.00 น. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 14 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 3 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 3. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 13.30-16.30 น.
จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 9 เวลา 06.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2
 3. ประชุมจริยธรรม ชุดที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 1
 4. ประชุมกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เวลา 10.00-15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 5. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00 -13.00 น. รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมกำหนดแนวทางฯ เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12
 2. ประชุมสอบสวนชุดที่ 8 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ห้อง 2
 3. ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรตามร่างพระราชกฤษฎีกาให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ครั้งที่ 5/2565 เวลา 13.30-16.30 น. ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite/Online เวลา 09.00 – 12.00 น. รพ.นครพนม

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 5 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม (12/2)
 2. ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดสาขาของการประกอบโรคศิลปะ หรือการอนุญาตทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00 – 16.00 น. รพ.อรัญประเทศ
พฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมติดตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 12.30 น. ห้องประชุม (12/1)
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite/Online เวลา 13.00 – 16.30 น. รพ.บึงกาฬ
พุธที่ 15 ธันวาคม 2564

13.00-16.00 น.

 1. ประชุม Doctor App เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม (12/2) ผู้ประสานงาน : ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 2. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
 3. ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ครั้งที่ 4/2564 เวลา 13.30 น.
อังคารที่ 14 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ร่วมการสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทย เวลา 09.00-11.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุม ตรวจสอบหรือกำกับดูแลการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ ครั้งที่ 11/2564 เวลา 09.30-13.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เวลา 13.30 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
จันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
ศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพฯ เวลา 15.00-17.00น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสอบสวน ชุดที่ 6 เวลา 07.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น (12/1)
 2. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เวลา 09.00-13.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 3. ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.30-13.00 น.

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมวิชาการ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม (11/1)
 2. ประชุมคณะกรรมการแพทยสภา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เวลา 12.00-16.45 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 4. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 13.00 – 16.30 น. รพ.สงขลานครินทร์
พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุม CME เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (12/1)
 2. ประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ สภากาชาดไทย
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00 - 14.30 น. รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เวลา 13.00-16.00 น.
อังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน ครั้งที่ 12/2564 เวลา 09.30-13.00 น.(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 2. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาข้อเสนอการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ เวลา 09.30-14.00 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

13.00-16.00 น.

 1. ประชุมคณะทำงานศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... ครั้งที่ 4/2564 เวลา 13.30-16.30 น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

09.00-12.00 น.

 1. ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
 2. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 Onsite เวลา 09.00 - 15.00 น. รพ.สุทธาเวช
 3. ตรวจเยี่ยม รพ.แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เวลา 09.00 - 14.30 น. รพ.ประจวบคีรีขันธ์