ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 122

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 18 ม.ค. 67 ประกาศแพทยสภา ที่ 6/2567 เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ม.ค. 67 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 2/2567 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ม.ค. 67 ประกาศแพทยสภา 5/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ม.ค. 67 ประกาศแพทยสภา ที่ 4 /2567 เรื่อง เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ม.ค. 67 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 1/2567 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ม.ค. 67 โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์เอกชนและจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ธ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 36 12566 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ธ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 35/2566 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ธ.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 34/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 พ.ย 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓๒ / ๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ต.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 29 / 12566 เรื่อง การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 ต.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๘ / ๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 ก.ย. 66 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด พ.ศ.2566 รอบที 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ก.ย. 66 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 สาขา
ฝ่ายทะเบียน
 18 ก.ย. 66 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการอบรม 2567 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ก.ย. 66 ประกาศแพทยสภา ที่ 97/2565 (ก) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ก.ย. 66 ประกาศแพทยสภา ที่ 77/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 ก.ย. 66 ประกาศแพทยสภา ที่ 76/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖'๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 10 ส.ค. 66 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 48 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service
ฝ่ายทะเบียน

แสดงหน้า 1 ของ 7

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต