ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 10

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 02 เม.ย. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 เม.ย. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 เม.ย. 64 ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 (2 เมษายน 2564)
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 31 มี.ค. 64 ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 มี.ค. 64 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 19 มี.ค. 64 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2564 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 05 มี.ค. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563 (5 มีนาคม 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 มี.ค. 64 ประกาศฯ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 01 ก.พ. 64 ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 04 ม.ค. 64 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตำแหน่งนิติกร แพทยสภา)
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 1 ของ 1