ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 30

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 22 ก.ย. 64 หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 ก.ย. 64 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 64 ประกาศที่ 27/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 64 Regulation for Medical Profession Training of Foreign Doctors in Thailand
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 31 ส.ค. 64 ประกาศที่ 90/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับบุคคลชาวต่างชาติ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 25 ส.ค. 64 ประกาศที่ 26/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 25 ส.ค. 64 ประกาศที่ 23/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 06 ส.ค. 64 ประกาศที่ 77/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับสถาบัน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 ส.ค. 64 กรณีการสัญจรของบุคลากรทางการแพทย์ในห้วงเวลาต้องห้ามออกนอกเคหสถาน
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 28 ก.ค. 64 ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 ก.ค. 64 ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 08 ก.ค. 64 ประกาศที่  78/2564 เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06 ก.ค. 64 กฏหมายและข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 มิ.ย. 64 การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 มิ.ย. 64 แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 มิ.ย. 64 ประกาศการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 มิ.ย. 64 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มิ.ย. 64 ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 04 มิ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หนังสือ Handbook of Infectious Disease
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 พ.ค. 64 การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 1 ของ 2