การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)...

: 14 พ.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา ที่  62 / 2564
เรื่อง  การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา
(กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
---------------------------------


    คณะกรรมการแพทยสภา ได้เล็งเห็นถึงการเป็นสมาชิกของแพทยสภา ซึ่งควรได้รับสิทธิประโยชน์ทางวิชาการ พร้อมทั้งโอกาสในการรับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่สมาชิกเพื่อเป็นประโยชย์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย จึงได้พิจารณาจัดหาทุนวิจัยสำหรับปี พ.ศ.2564
    “กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”
พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสภา โดยได้มอบเงินให้ปีละ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ  และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ  โดยมอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานและจัดสรรทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)  เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติทุนวิจัยตามความเหมาะสมของโครงการโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดให้