การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)...

: 14 ก.พ. 65     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภาที่ 64 / 2564
เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา
(กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
---------------------------------

คณะกรรมการแพทยสภา ได้เล็งเห็นถึงการเป็นสมาชิกของแพทยสภา ซึ่งควรได้รับสิทธิประโยชน์ทางวิชาการ พร้อมทั้งโอกาสในการรับการสนับสนุนทุนวิจัยแก่สมาชิกเพื่อเป็นประโยชย์ต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย จึงได้พิจารณาจัดหาทุนวิจัยสำหรับปี พ.ศ.2564

"“กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์”"

พลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ มีเจตจำนงที่จะสนับสนุนงานวิจัยของแพทยสภา โดยได้มอบเงินให้ปีละ 2,000,000.- บาท (สองล้านบาท) เพื่อให้แพทย์ไทยได้เพิ่มพูนความรู้และคิดค้นแนวทางการรักษาโรคสมัยใหม่ หรือทำวิจัยเพื่อนำผลมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักทั่วไปของนานาชาติ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานและจัดสรรทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์) เป็นผู้พิจารณาการอนุมัติทุนวิจัยตามความเหมาะสมของโครงการโดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดให้

ข้อกำหนดของกองทุน

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยต้องชัดเจน เป็นไปได้ และเล็งเห็นถึงผล
 2. ลักษณะของงานวิจัย ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ๆ หรือคิดค้นหากระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้ และผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยของแพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
 3. ระยะเวลาของโครงการวิจัย 1 ปี (ตามปีปฏิทิน) หรืออาจเกินกว่านั้นแล้วแต่กรณี
 4. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนวิจัย
      4.1 ต้องเป็นสมาชิกของแพทยสภาอย่างสมบูรณ์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
      4.2 ไม่จำกัดเพศและอายุ
      4.3 จะเป็นผู้วิจัยเดี่ยวหรือเป็นคณะบุคคลก็ได้
 5. ผลการวิจัยเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของแพทยสภาและผู้วิจัย (ต้องนำผลงานวิจัยไปรายงานในการประชุมวิชาการประจำปีของแพทยสภา) หรืองานประชุมระดับชาติ หรือ นานาชาติ

รายละเอียดของการสมัครขอรับทุนวิจัย

 1. ส่งใบสมัครขอรับทุน (ตามแบบที่แนบมานี้) พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - ใบรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน
      - วุฒิการศึกษาครั้งสุดท้าย
      - ประวัติและประสบการณ์ผลงานวิจัยของหัวหน้าโครงการ (แนบรายละเอียด)
 2. เอกสารข้อเสนอโครงการ (Research Proposal) ภาษาไทยและ / หรือภาษาอังกฤษ โดย โครงการวิจัยมีเนื้อหาครอบคลุม
      - วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
      - งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง
      - ขั้นตอนการวิจัยและขอบเขตการวิจัย
      - ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน
      - อุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
      - รายละเอียดของผู้ร่วมวิจัย
      - ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
      - ในกรณีที่มีการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง โครงการต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงานนั้นก่อนเริ่มโครงการวิจัย
      - ต้องแจ้งรายละเอียดการรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นในโครงการวิจัยเดียวกันด้วย (ถ้ามี)
 3. ใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร ต้องส่งถึงคณะอนุกรรมการฯ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564

สมาชิกแพทยสภาที่สนใจสมัครขอรับทุนวิจัย กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ สามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ชุด หรือ จัดทำเป็นซีดี จำนวน 10 สำเนา ส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพสุขภาพ ซอย 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี โทร. 02 591 5991 โทรสาร 02 5918614-5 e-mail : research@tmc.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

 

  

  
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต