แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 48 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service...

: 10 ส.ค. 66     : แพทยสภา


แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี
2566 (เพิ่มเติม)
จำนวน 48 สาขาสามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service  **คลิก**

1 สาขา กุมารเวชศาสตร์

2 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ

3 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

4 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

5 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

6 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

7 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

8 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

9 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

10 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคไต

11 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

12 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

13 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

14 อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

15 สาขา ตจวิทยา

16 อนุสาขา โภชนศาสตร์คลินิก

17 สาขา โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

18 สาขา วิสัญญีวิทยา

19 อนุสาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

20 อนุสาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

21 สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

22 อนุสาขา เวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)

23 สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

24 อนุสาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

25 อนุสาขา เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

26 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

27 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร

28 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

29 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล

30 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก

31 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต

32 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

33 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน

34 สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

35 สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู

36 อนุสาขา เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

37 อนุสาขา ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (เพิ่มเติม)

38 สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

39 สาขา ออร์โธปิดิกส์

40 อนุสาขา ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

41 สาขา อายุรศาสตร์

42 อนุสาขา อายุรศาสตร์การนอนหลับ

43 อนุสาขา อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

44 สาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

45 อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

46 อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต

47 อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

48 สาขา อายุรศาสตร์โรคเลือดCopyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต