แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 สาขา...

: 18 ก.ย. 66     : แพทยสภา


แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี
2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 7 สาขา
.................

 สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่  MD E-Service **คลิก**

1. อนุสาขา     มะเร็งวิทยานรีเวช     

2. อนุสาขา     เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์       

3. สาขา         เวชศาสตร์ครอบครัว    (เพิ่มเติม)

4. สาขา         เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร (เพิ่มเติม)

5. สาขา         เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน    

6. สาขา         เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต      (เพิ่มเติม)

7. สาขา         เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์    (เพิ่มเติม)Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต