ประกาศแพทยสภา ที่ 32/2567 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567...

: 22 เม.ย. 67     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา ที่ 32/2567
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2567 
................

ข้อ 15.1 ค่าธรรมเนียมการประเมินเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรหนังสืออนุมัติฯ วุฒิบัตรฯ สาขาและอนุสาขา

 
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต