กฏหมายและข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

: 06 ก.ค. 64     : แพทยสภา
1.พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28 ) พ.ศ.25642.ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 25642.1 สาระสำคัญของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 25642.2สาระสำคัญ มาตรา 305(5)2.3ข้อบังคับแพทยสภาสู่การปฎิบัติสามารถ Download เอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง