ประกาศที่ 77/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับสถาบัน...

: 06 ส.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา
ที่ 77/2564
เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียม
นอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ.2564