ประกาศที่ 23/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ...

: 25 ส.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา
ที่ 23/2564
เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ