ประกาศที่ 27/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ...

: 13 ก.ย. 64     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา
ที่ 27/2564
เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ