หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก...

: 22 ก.ย. 64     : แพทยสภา


หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก