ประกาศที่ 37/2564 เรื่อง การสอบรายยาว (Long case Examination) และทักษะหัตถการ (Manual Skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ...

: 07 ธ.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศที่ 37/2564
เรื่อง การสอบรายยาว (Long case Examination)
และทักษะหัตถการ (Manual Skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ