ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME (มคว.3) ตั้งแต่วันที่...

: 07 ม.ค. 65     : แพทยสภา

ขอเชิญแบบฟอร์มประชาพิจารณ์

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญา ตามเกณฑ์ WFME (มคว.3)
คำชี้แจง : คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทยสภา) ได้จัดทำแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME (มคว.3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานประเมินมาตรฐานและคุณภาพแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาใช้ต่อไป


โปรดส่งแบบสอบถามกลับ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)
https://forms.gle/DSJjYE1kkfQ1uaiH7
2. การประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญา ตามเกณฑ์ WFME (มคว.3)
https://forms.gle/RnALMBbr4g7tJ5sJ7