ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๕เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ...

: 07 ก.พ. 65     : แพทยสภา


เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและ วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๕ ข้อ ๑๖ (๒) แพทยสภาจึงออกประกาศแพทยสภา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ สาขาต่าง ๆ ดังนี้

ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบรวมค่า

หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขากุมารเวชศาสตร์

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

๑๓,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาจักษุวิทยา

๑๓,๑๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาจิตเวชศาสตร์

๑๖,๖๐๐ บาท

- สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

๑๘,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาประสาทศัลยศาสตร์

๑๓,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม

ค่าธรรมเนียมการสอบรวมค่า

หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

๑๕,๖๐๐ บาท

- สาขาพยาธิวิทยาคลินิก

๑๕,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต

๑๕,๖๐๐ บาท

- สาขานิติเวชศาสตร์

๑๕,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาตจพยาธิวิทยา 

๑๕,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาพยาธิสูตินรีวิทยา

๑๕,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา

๑๕,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

๑๕,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๑๕,๖๐๐ บาท

- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

๑๕,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

๑๘,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาวิสัญญีวิทยา

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)

๑๒,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่

และทรวงอก

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

๑๑,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

๑๓,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๑๓,๖๐๐ บาท

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

๑๓,๖๐๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง

และท่องเที่ยว)

๑๓,๖๐๐ บาท

- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การจราจร)

๑๓,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบรวมค่า

หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

ภาษไทยและภาษาอังกฤษ

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๑๓,๖๐๐ บาท

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑๔,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขากุมารศัลยศาสตร์

๑๘,๖๐๐ บาท

- สาขาศัลยศาสตร์

๑๘,๖๐๐ บาท

- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

๑๘,๖๐๐ บาท

- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

๑๘,๖๐๐ บาท

- สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ

๑๘,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

๑๘,๖๐๐ บาท

- อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

๒๒,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

๒๒,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

๒๒,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

๒๒,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

๑๓,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

๑๓,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

- สาขาออร์โธปิดิกส์

๑๘,๖๐๐ บาท

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

- สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

๑๑,๑๐๐ บาท

- สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

๑๖,๑๐๐ บาท

- สาขาอายุรศาสตร์

๑๖,๑๐๐ บาท

- สาขาประสาทวิทยา

๑๖,๑๐๐ บาท

- สาขาตจวิทยา

๑๖,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

๑๒,๖๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

๑๔,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

๑๖,๑๐๐ บาท

ราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคม

ค่าธรรมเนียมการสอบรวมค่า

หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก

๑๔,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

๑๑,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ

๑๖,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

๑๔,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

๑๑,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

โรคระบบการหายใจ

๑๖,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

๑๖,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

๑๖,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

๒๑,๑๐๐ บาท

- อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ

๑๖,๑๐๐ บาท

หมายเหตุ กรณีท่านที่สอบไม่ผ่าน จะได้รับคืนค่าหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร จำนวน ๖๐๐ บาท