ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (เป็นกรณีพิเศษ)...

: 22 ก.พ. 65     : แพทยสภา


ประกาศที่ 4/2565
เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (เป็นกรณีพิเศษ)