ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม...

: 05 พ.ค. 65     : แพทยสภา
ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์
เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม

คำชี้แจง : คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ     เวชกรรม (แพทยสภา) ได้จัดทำแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นต่อเกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานประเมินมาตรฐานและคุณภาพแผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำมาใช้ต่อไป

*** โปรดส่งแบบสอบถามกลับ***
ภายในวันที่ 5-31 พฤษภาคม 2565  ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ

  1. เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา
    คลิก https://forms.gle/Lh85aVqbfTQ67KRL6
  2. เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม คลิก https://forms.gle/czk6467Mn7kT6zCu9