ประกาศที่ 9/2565 เรื่อง ความเสี่ยงจากการไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ...

: 25 พ.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศที่ 9/2565
เรื่อง ความเสี่ยงจากการไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ