ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2...

: 14 มิ.ย. 65     : แพทยสภา