ประกาศ เรื่อง โรงพยาบาสสมุทรปราการ ขอรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒...

: 23 มิ.ย. 65     : แพทยสภา