แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 จำนวน 21 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว...

: 18 ก.ค. 65     : แพทยสภา
แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 จำนวน 21 สาขา

สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่  MD E-Service คลิก*
 

 1. สาขาจิตเวชศาสตร์
 2. สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 3. สาขาจักษุวิทยา
 4. สาขาประสาทวิทยา
 5. สาขาประสาทศัลยศาสตร์
 6. สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
 7. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก
 8. สาขาเวชศาสตร์การบริการโลหิต
 9. สาขานิติเวชศาสตร์
 10. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 11. สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
 12. อนุสาขาจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 13. อนุสาขาตจพยาธิวิทยา
 14. อนุสาขาโลหิตพยาธิวิทยา
 15. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
 16. อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
 17. อนุสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
 18. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิสม
 19. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
 20. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 21. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต