แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว...

: 15 ส.ค. 65     : แพทยสภา

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 สาขา


สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่  MD E-Service
**คลิก**

 1. สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 2. สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 3. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
 4. สาขาพยาธิวิทยาคลินิก (เพิ่มเติม)
 5. สาขาวิสัญญีวิทยา
 6. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
 7. สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 8. สาขากุมารศัลยศาสตร์
 9. สาขาศัลยศาสตร์
 10. สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 11. สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 12. สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 13. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 14. สาขาออร์โธปิดิกส์
 15. สาขาตจวิทยา
 16. สาขาอายุรศาสตร์
 17. สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 18. สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
 19. อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 20. อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 21. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว
 22. อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 23. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
 24. อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา)
 25. อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 26. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 27. อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 28. อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 29. อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 30. อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
 31. อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก
 32. อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต
 33. อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 34. อนุสาขาอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
 35. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 36. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 37. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 38. อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 39. อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต