แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว...

: 11 ก.ย. 65     : แพทยสภา

แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา


สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่  MD E-Service
**คลิก**

 1. สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 
 2. สาขากุมารเวชศาสตร์ 
 3. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (เพิ่มเติม) 
 4. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 
 5. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก 
 6. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 
 7. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 
 8. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 
 9. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล 
 10. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
 11. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร 
 12. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 
 13. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 
 14. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 
 15. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 
 16. อนุสาขากุมาเวชศาสตร์โภชนาการ 
 17. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
 18. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 
 19. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต 
 20. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ 
 21. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 
 22. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
 23. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 24. อนุสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ 
 25. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 
 26. อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 
 27. อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท