ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565...

: 15 ก.ย. 65     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565


  1. ประกาศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565
  2. ผนวก ก. แนวทางในการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)
  3. ผนวก ข. เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว. 3-(สาขาหลัก)
  4. ผนวก ค. เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว. 3-(อนุสาขา)
  5. ผนวก ง. เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว. 3-(ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม)
  6. ผนวก จ. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมของแผนงานฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม