ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)...

: 28 ก.ย. 65     : แพทยสภา


หมายเหตุ : ผู้สมัครเลือกสมัครในโรงพยาบาลได้ 1 แห่งเท่านั้น