ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566...

: 09 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศแพทยสภา

ที่  100/2565

ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่อง

ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566

.......................

ผู้ประสานงาน คุณศศิพร ภาสบุตร
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ.
เบอร์ติดต่อ  0 2590 1880 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  08 9693 7909

ลิงค์แนะนำ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ (คลิก)

ลิงค์แนะนำ รพ.ตากสิน สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (คลิก)

ลิงค์แนะนำ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (คลิก)