ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 96

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 11 พ.ค. 66 การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 เม.ย. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 ก.พ. 66 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 20 ก.พ. 66 แนวทางการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร ๑ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 ก.พ. 66 ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 21 ธ.ค. 65 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ธ.ค. 65 ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ธ.ค. 65 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 09 ธ.ค. 65 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 พ.ย 65 หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 28 พ.ย 65 ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 01 พ.ย 65 คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายทะเบียน
 17 ต.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 28 ก.ย. 65 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ก.ย. 65 ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ก.ย. 65 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 65 คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1275/2565 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ก.ย. 65 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว
ฝ่ายทะเบียน

แสดงหน้า 1 ของ 5

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต