ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 124

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 17 ส.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๒ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖'๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 10 ส.ค. 66 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 48 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้ที่ MD E-Service
ฝ่ายทะเบียน
 26 ก.ค. 66 ประกาศแพทยสภา ที่ ๗๑/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาประเภทที่ ๑ ประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๗
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 21 ก.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ ๑๘ /๒๕๖๖ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 ก.ค. 66 ประกาศแพทยสภา ที่ ๖๕/๒๕๖๖ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่ประกาศท้ายกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 13 ก.ค. 66 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2566 จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว
ฝ่ายทะเบียน
 27 มิ.ย. 66 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มิ.ย. 66 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 11 พ.ค. 66 การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พ.ศ.2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 เม.ย. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 16 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/ แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 ก.พ. 66 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 20 ก.พ. 66 แนวทางการจัดทำเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม (หลักสูตร ๑ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 ก.พ. 66 ประกาศแพทยสภาที่ 10/2566 เรื่องกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 21 ธ.ค. 65 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ธ.ค. 65 ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ธ.ค. 65 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 09 ธ.ค. 65 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 30 พ.ย 65 หลักเกณฑ์การรับพิจารณากรณีแพทย์ชาวต่างชาติยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 2 ของ 7

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต