ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 82

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 16 ธ.ค. 64 ประกาศที่ 35/2564 เรื่องผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564 รอบเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 09 ธ.ค. 64 แพทยสภา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธย "มหิตลาธิเบศร" เป็นชื่ออาคารสภาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 08 ธ.ค. 64 เกณฑ์การตรวจสอบและติดตามคุณสมบัติของแพทย์ประจำบ้าน ก่อน - ระหว่าง - และเมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ธ.ค. 64 ประกาศที่ 37/2564 เรื่อง การสอบรายยาว (Long case Examination) และทักษะหัตถการ (Manual Skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 23 พ.ย 64 ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 16 พ.ย 64 ประกาศที่ 34/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 12 พ.ย 64 แนวทางการชันสูตรศพคดี/การตรวจผู้ป่วยคดี และการจัดทำเอกสารทางคดี สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ปี พ.ศ.2562
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 11 พ.ย 64 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิงบูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 25 ต.ค. 64 แนวทางการออกใบรับรองแพทย์ ให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20 ต.ค. 64 ประกาศที่ 31/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 ต.ค. 64 การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ต.ค. 64 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด 2564 รอบ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 27 ก.ย. 64 ขอความอนุเคราะห์ "แพทย์" ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนโควิด19 กรอกแบบสอบถามนี้ เพื่อการศึกษาเรื่องอุบัติการณ์การเกิดผื่นผิวหนังหลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแพทย์ของประเทศไทย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 ก.ย. 64 หลักสูตรราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้เทียบเท่าคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 ก.ย. 64 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2565 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 64 ประกาศที่ 27/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 64 Regulation for Medical Profession Training of Foreign Doctors in Thailand
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 31 ส.ค. 64 ประกาศที่ 90/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับบุคคลชาวต่างชาติ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 25 ส.ค. 64 ประกาศที่ 26/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 25 ส.ค. 64 ประกาศที่ 23/2564 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 3 ของ 5