ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 124

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 28 พ.ย 65 ประกาศแพทยสภาที่ 97/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ (สำหรับสถาบันเปิดดำเนินการใหม่) พ.ศ. 2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 01 พ.ย 65 คำขอใบแทนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายทะเบียน
 17 ต.ค. 65 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 28 ก.ย. 65 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ก.ย. 65 ประกาศแพทยสภาที่ 79/2565 เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 ก.ย. 65 การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 13 ก.ย. 65 คําสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1275/2565 เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ก.ย. 65 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 27 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว
ฝ่ายทะเบียน
 09 ก.ย. 65 ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายกัญชาของประเทศไทย
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 09 ก.ย. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการด้านเซลล์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล เฉพาะกรณีการใช้เซลล์เพื่อการบำบัดรักษา พ.ศ.2565
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 15 ส.ค. 65 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 39 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว
ฝ่ายทะเบียน
 11 ส.ค. 65 ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยสถาบันมหิตลาธิเบศร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11 ส.ค. 65 การกำหนดข้อจำกัดในการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพของบุคคลล้มละลายในกฎหมาย
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 05 ส.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ.2565
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 05 ส.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 18 ก.ค. 65 แพทย์ที่สอบผ่านหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ประจำปี 2565 จำนวน 21 สาขา สามารถดาวน์โหลดผลได้แล้ว
ฝ่ายทะเบียน
 08 ก.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเกี่ยวกับฉลากบรรจุยา พ.ศ.2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06 ก.ค. 65 ประกาศคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568 เรื่อง การจ้างพิมพ์แบบพิมพ์และการจ้างเหมาบริการงานเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 30 มิ.ย. 65 การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 23 มิ.ย. 65 ประกาศที่ 47/2565 เรื่องแนวทางการทำรายงานการผ่าศพทางนิติเวช
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย

แสดงหน้า 3 ของ 7

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต