ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 124

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 23 มิ.ย. 65 ประกาศ เรื่อง โรงพยาบาสสมุทรปราการ ขอรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 17 มิ.ย. 65 ประกาศแพทยสภา ที่ 46/2565 เรื่อง แนวทางการกำหนดกรอบเวลาการทำงานของแพทย์ภาครัฐ
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 14 มิ.ย. 65 ประกาศ การรับสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มิ.ย. 65 ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 27 พ.ค. 65 ประกาศที่ 10/2565 เรื่อง การศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ชั้นปีสุดท้ายของสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระบบออนไลน์
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 25 พ.ค. 65 ประกาศที่ 9/2565 เรื่อง ความเสี่ยงจากการไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 05 พ.ค. 65 ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ เกณฑ์มาตรฐานแพทยศาสตรศึกษาเพื่อการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมแพทย์หลังปริญญา มคว.3 ฉบับอนุสาขา และ มคว.3 ฉบับเปิดสถาบันฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 เม.ย. 65 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดสรรแพทย์ที่ไม่ใช่ทุนรัฐบาล (แพทย์ฝึกหัดที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ) ไปปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ.2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 เม.ย. 65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 มี.ค. 65 ประกาศที่ 8/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ (เพิ่มเติม) และสาขาศัลยศาสตร์ (สอบแก้ตัว)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มี.ค. 65 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2565 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 08 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การขอเข้ารับบริจาคเลือด ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 22 ก.พ. 65 ประกาศที่ 4/2565 เรื่อง ผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 (เป็นกรณีพิเศษ)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 18 ก.พ. 65 ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานการวางแผนดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai standards for advance care planning) พ.ศ.2565
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 ก.พ. 65 การรับสมัครขอรับทุนวิจัยของแพทยสภา (กองทุนพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 10 ก.พ. 65 ประกาศแพทยสภา ที่ ๕/๒๕๖๕ เรื่อง คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการทำหัตถการและการผ่าตัด
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 07 ก.พ. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก (ตำแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภา)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ก.พ. 65 ประกาศแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๕เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ก.พ. 65 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๕
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 ม.ค. 65 ขอเชิญตอบแบบฟอร์มประชาพิจารณ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1) และการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมการศึกษาหลังปริญญาตามเกณฑ์ WFME (มคว.3) ตั้งแต่วันที่ 7 – 19 มกราคม พ.ศ.2565
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 4 ของ 7

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต