ประกาศจากแพทยสภา


ทังหมด 82

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 06 ส.ค. 64 ประกาศที่ 77/2564 เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองปริญญา สำหรับสถาบัน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 ส.ค. 64 กรณีการสัญจรของบุคลากรทางการแพทย์ในห้วงเวลาต้องห้ามออกนอกเคหสถาน
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 28 ก.ค. 64 ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภาทุกท่าน ตอบแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของแพทย์ ที่เป็นสมาชิกแพทยสภา ถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 (วันนี้ - 30 ก.ค.64)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 15 ก.ค. 64 ประกาศจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (autopsy) กรณีที่สงสัยว่าเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน COVID-19
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 08 ก.ค. 64 ประกาศที่  78/2564 เรื่อง แถลงการณ์แพทยสภาในสถานการณ์โควิด 19 (ฉบับที่ 1)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 06 ก.ค. 64 กฏหมายและข้อบังคับแพทยสภาที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 22 มิ.ย. 64 แนวทางการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 มิ.ย. 64 ประกาศการสมัครเข้าฝึกปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 15 มิ.ย. 64 ประกาศ ผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด ประจำปี พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 14 มิ.ย. 64 ประกาศจากราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดโรงเรียนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 04 มิ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หนังสือ Handbook of Infectious Disease
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 19 พ.ค. 64 การดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 เม.ย. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์ พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 เม.ย. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมในวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2564 (2เมษายน 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 เม.ย. 64 ประกาศแพทยสภา เรื่อง กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ วาระ พ.ศ. 2564 - 2566 (2 เมษายน 2564)
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 31 มี.ค. 64 ประกาศแพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดดำเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและรับรองสถาบันผลิตแพทย์ พ.ศ. 2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 22 มี.ค. 64 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ทำการสำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 19 มี.ค. 64 ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ประจำปีการอบรม 2564 รอบที่ 2
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 05 มี.ค. 64 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหัตถการและการรักษาสำหรับแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2563 (5 มีนาคม 2564)
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 มี.ค. 64 ประกาศฯ การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

แสดงหน้า 4 ของ 5