สารจากนายกแพทยสภา

: 06 ก.ย. 62     : แพทยสภา


สวัสดีท่านสมาชิกแพทยสภาที่รักทุกท่าน

   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ครั้งที่ 8/2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล สภานายกพิเศษแห่งแพทยสภา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแพทยสภาและร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณะกรรมการแพทยสภา และได้กล่าวในที่ประชุมต่อคณะกรรมการแพทยสภาว่า

* ท่านมีความภาคภูมิใจ มีความสุขใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข  ท่านเข้าใจปัญหากฎหมายและการฟ้องร้องที่แพทย์เผชิญ  แพทยสภาเป็นองค์กรหลักที่ดูแลแพทย์ เพื่อให้แพทย์ดูแลสุขภาพของประชาชน ท่านยินดีสนับสนุนทุกเรื่อง เพื่อช่วยแพทย์ ที่ทำงานตามมาตรฐานให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดียิ่ง เพื่อนำไปสู่ระบบสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น  

* ในเรื่องกัญชา ให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักวิชาการแพทย์ ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อคนไข้

 และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 แพทยสภาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ และ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงได้จัดให้มีการอบรม เรื่อง “ภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525”ณ ห้องประชุมราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแห่งประเทศไทย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแพทยสภา ตามภารกิจที่มอบหมายตามกฎหมายมีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความโปร่งใส ปลอดภัยกรณีมีการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกในอนาคต

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" หรือ "วันมหิดล” เป็นโอกาสอันดีที่จะมีการเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) ในวันที่ 24 กันยายน ที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม

                   สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะใด ๆ ขอให้ส่งมายังสำนักงานแพทยสภาได้ตลอดเวลา พวกเรายินดีรับฟังค่ะ                           

                                           

ด้วยความปรารถนาดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์

นายกแพทยสภา

๖ กันยายน ๒๕๖๒

 

(ฉบับที่  6 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562)