ข่าวประชาสัมพันธ์


ทังหมด 680

วันที่ หัวข้อข่าว / ประกาศ
 30 มิ.ย. 64 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ “ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 1 Practical for COVID-19 Management
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 28 มิ.ย. 64 การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ผ่านทางระบบ Online
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 24 มิ.ย. 64 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายบริการงานทั่วไป
 15 มิ.ย. 64 การประชุมคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ ของประชาคมอาเซียน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 10 มิ.ย. 64 การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาชีพแพทย์ ของประชาคมอาเซียน
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 07 มิ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภาร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 07 มิ.ย. 64 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ฝ่ายจริยธรรมและกฎหมาย
 02 มิ.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2564
ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ
 02 มิ.ย. 64 แพทยสภาและแพทยสมาคม มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด19
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 18 พ.ค. 64 ขอเชิญเป็นอาสาสมัครร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 14 พ.ค. 64 แพทยสภาจัดอบรมปฐมนิเทศสมาชิกแพทยสภาใหม่ออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 13 พ.ค. 64 ด่วน!! แพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม online ในสาขาต่าง ๆ Merck Foundation จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็น Specialist
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 พ.ค. 64 แพทยสภาให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 29 เม.ย. 64 สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 26 เม.ย. 64 “รู้แล้ว...อย่าเฉย” พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 16 เม.ย. 64 หนังสือรับสั่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 07 เม.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2564
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 05 เม.ย. 64 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางการดำเนินการของแพทยสภา ร่วมกับราชวิทยาลัย/วิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2564 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 01 เม.ย. 64 การประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021 วันที่ 19,26 เมษายน และ 17 พ.ค.64
 25 มี.ค. 64 แพทยสภาจัดการบรรยายพิเศษ "ข้อควรรู้สำหรับแพทย์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 " (ครั้งที่ 4)

แสดงหน้า 5 ของ 34