โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2559
(ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ)
คู่มือใช้ในการดำเนินการโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

ดาวน์โหลด : Word   |   PDF
รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
เครือข่ายที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เครือข่ายที่ 2 คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เครือข่ายที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เครือข่ายที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครือข่ายที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่ายที่ 7 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เครือข่ายที่ 8 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายที่ 9 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
เครือข่ายที่ 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด : PDF

จดหมายแจ้งเวียนหน่วยงานปี 59

จดหมายแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปี 2559PDF   |   WORD
จดหมายแจ้งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559PDF   |   WORD
จดหมายแจ้งรพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559PDF   |   WORD
จดหมายแจ้งรพ.สังกัดหน่วยงานอื่น ปี 2559PDF   |   WORD
จดหมายแจ้งหน่วยงานสังกัดอื่น ปี 2559PDF   |   WORD

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2559

ขั้นตอนดำเนินงานโครงการฯ โดยสังเขป ปี 2559PDF   |   WORD

ข้อบังคับ

ข้อบังคับแพทยสภาPDF   |   WORD
ประกาศแพทยสภา ที่ 15/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ของโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะประจำปี พ.ศ.2559PDF   |   WORD


ใบรับรองแพทย์มาตรฐาน


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง  


FOLLOW US