กำหนดการ การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของแพทยสภา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 48 ปี แพทยสภา

: 04 ต.ค. 59     : ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการประกาศเกียรติคุณแพทย์และมอบรางวัล 48 ปี แพทยสภา
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมารและห้องพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
******************************************************

07.30 น. - ลงทะเบียนหน้าห้องประชุม

08.30 น. - ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันในห้องประชุม

08.45 น. - ประธานในพิธีกล่าวถวายสักการะและถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
- คอรัสนิสิตจุฬา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- คอรัสนิสิตจุฬา ร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
- แสงเทียน
- แผ่นดินของเรา
- ความฝันอันสูงสุด

09.00 น. - พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น 2559
1.ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง
  อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
  รองอธิบดีกรมการแพทย์
3.นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
4.แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ ภากาชาดไทย

10.00 – 10.25 น. - เชิญ ผู้ได้รับรางวัล
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ ทองสง
2. นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
3. นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
4. แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
กล่าวความในใจแนวทางปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นแพทย์ดีเด่นของแพทยสภา

10.30 น. - จัดเลี้ยงอาหารว่างในห้องประชุม

***************************************************************

พิธีประกาศเกียรติคุณแพทย์เกียรติยศ
10.30 – 10.35 น. - ศ.คลินิก นพ. อำนาจ กุสลานันท์ อุปนายกแพทยสภา กล่าวรายงาน
10.35 – 11.00 น. - ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่
1. นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
2. นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา

***************************************************************

พิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียแพทย์ แพทยสภา
11.00 น. - รำอวยพรเชิดชูเกียรติจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ
11.10 น. - ขับเสภา โดยนพ. ศรัณย์ ตันติทวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(ประพันธ์โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภาและโฆษกแพทยสภา)
11.20 – 12.00 น. – ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาปูชนียแพทย์ฯ กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ
- รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ
  กล่าวถึงเกณฑ์ที่มาของปูชนียแพทย์ และกล่าวรายชื่อปูชนียแพทย์ 48 ท่าน
- ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายก แพทยสภา
  มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มแก่ปูชนียแพทย์
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ผู้แทนปูชนียแพทย์กล่าวแสดงความรู้สึก
  ทีได้รับรางวัลปูชนียแพทย์ของแพทยสภา
12.00น. - เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องพัชรกิติยาภา และห้องสิริวัณวรี

***************************************************************

ภาคบ่าย – ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร
พิธีรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลประกวดสารคดีเรื่องเล่า ทางการแพทย์ “รักนะจึงบอก”
11.30- 12.30 น. - ลงทะเบียน
13.00 – 13.05 น. - แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข ประธานคณะ
อนุกรรมการเฉพาะกิจ“โครงการหมอในดวงใจ” กล่าวรายงานความเป็นมา
13.05 – 13.15 น. - ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธาน ในพิธีกล่าวเปิดงาน
13.15 – 13.30 น. - พิธีรับรางวัล ผลการตัดสินรางวัล ประเภท

***************************************************************

ประชาชนทั่วไป
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พร้อมเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ เรื่องเล่า เรื่อง คุณหมอที่รัก โดย นางสาวธนณัฏฐ์ อารยสมโพธิ์
2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่จากแพทยสภา
  พร้อมเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ เรื่องเล่า เรื่อง A little Boy (เด็กชายตัวน้อย) โดย นายกรวีร์ ตั้งเอกชัย
3. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภา
  พร้อมเงินสด 2,000 บาท เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อผู้เขียน ได้แก่
    3.1 เรื่องเล่า เรื่อง รักนะจึงบอก โดย นางสาวณัฐิมา ปัญจมาภิรมย์
    3.2 เรื่องเล่า เรื่อง หมอที่เป็นมากกว่าหมอ โดย นายบุญญ์วิรัส เทียมวงศ์กุล
    3.3 เรื่องเล่า เรื่อง วันที่อาม่าหายดี โดย นายปริญ บุญภูพิพัฒน์
    3.4 เรื่องเล่า เรื่อง เมื่อฉันเป็นมะเร็งระยะ 0 โดย นางสาวเพ็ญรุ่ง ฮอมมะ
    3.5 เรื่องเล่า เรื่อง ความเมตตาเป็นยารักษาจิตใจ โดย นางสาววนิดา บ้านศาลเจ้า
    3.6 เรื่องเล่า เรื่อง ยายจ๋า โดย นางสาววัชรมน เมืองชมภู
    3.7 เรื่องเล่า เรื่อง ขอบคุณมากมายนะ My Hero ที่ทำให้น้ำหนักหายไป30 กิโลกรัม โดย นางสาวสุขุมาลย์ คุ้มรอด
    3.8 เรื่องเล่า เรื่อง กว่าเราจะเข้าใจ โดย นางสุรีพันธ์ เสนานุช
    3.9 เรื่องเล่าเรื่อง อาจเป็นเพราะเรามองคนละมุม โดย นายอติพงษ์ ศรนารา
    3.10 เรื่องเล่า เรื่อง คุณรู้ตัวไหมว่าคุณกำลังติดยา โดย นางสาวเอื้องผา สกุล

***************************************************************

ผลการตัดสินรางวัล ประเภทแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  พร้อมเงินสด 20,000 บาท ได้แก่ เรื่องเล่า เรื่อง ขอเป็นแพทย์ให้ดีกว่าเดิม โดย นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
2. รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่จากแพทยสภา พร้อมเงินสด 10,000 บาท ได้แก่ เรื่องเล่า เรื่อง กะย่อน ฮัก...จึ่งหัดเว่า โดย นายแพทย์อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์
3. รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจากแพทยสภา พร้อมเงินสด 2,000 บาท
เรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อผู้เขียน ได้แก่
    3.1 เรื่องเล่า เรื่อง หมอเพื่อนรัก โดย เภสัชกรกิตติศักดิ์ ศรีแก้วบวร
    3.2 เรื่องเล่า เรื่อง สิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา โดย พ.ต.ต.นพ.กฤติชาติ กำจรปรีชา
    3.3 เรื่องเล่า เรื่อง กลับบ้านเรานะ โดย นางสาวณัฐพร ศรีแก้ว
    3.4 เรื่องเล่า เรื่อง ครู...คนแรก โดย แพทย์หญิงธนิษฐา ศิริรักษ์
    3.5 เรื่องเล่า เรื่อง ปาฎิหารย์น้องมุก โดย แพทย์หญิงบุญลักษณ์ คำอิ่ม
    3.6 เรื่องเล่า เรื่อง หมอมาทำอะไร โดย นายปนาวุธ วสิกชาติ
    3.7 เรื่องเล่า เรื่อง รักที่ซ่อน...ในรอยเลือดและหยาดน้ำตา โดย นางสาววรรณี มีขวด
    3.8 เรื่องเล่า เรื่อง พลังใจ โดย พันตำรวจโทหญิงวาริณี ขันธสิทธิ์
    3.9 เรื่องเล่า เรื่อง วันแห่งการจากลา โดย นายแพทย์สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล
    3.10 เรื่องเล่า เรื่อง ห้องตรวจหมายเลข 6 โดย แพทย์หญิงอรจิรา วงษ์ดนตรี

***************************************************************

13.30 – 15.30 น. - งานเสวนา “กว่าจะเป็นเรื่องเล่าทางการแพทย์ รักนะจึงบอก” ผู้ร่วมเสวนา
พญ. ชัญวลี ศรีสุโข ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณา “รักนะจึงบอก”
คุณชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียน และอดีตนายกสมาคม นักเขียนแห่งประเทศไทย
นางสาวธนณัฏฐ์ อารยสมโพธิ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชน
นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
คุณจรูญศักดิ์ ปรปักษ์ประลัย นักเขียน นักวิจารณ์ ผู้ดำเนินการเสวนา

***************************************************************

ภาคบ่าย – ห้องพัชรกิตติยาภา
การประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน
เพื่อใช้ในการรณรงค์การแต่งกายที่ถูกระเบียบในนิสิตนักศึกษาแพทย์ (14.00 – 16.30 น.)
14.00 – 16.30 น. - รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมนิสิตนักศึกษาแพทย์ เป็นประธาน
  - พิจารณาตัดสินภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดเพื่อจรรยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน เพื่อใช้ในการรณรงค์การแต่งกายที่ถูกระเบียบในนิสิตนักศึกษาแพทย์
  - มอบรางวัลผลการประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้น