ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

: 01 พ.ค. 60     : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เวลา 08.30 - 15.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

  1. กำหนดการ
  2. ใบตอบรับ