ภาษาไทย | English
 
 
 
 
 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
ประจำวันที่ 1 ก.ย. - 30 พ.ย. 59
Association of Southeast Asian Nations HealthCare Services Sectoral Working Group HSSWG
 
FLASH PLAYER
ADOBE READER
JAVA VIRTUAL MACHINE
 
 

ชนิดไฟล์
รายการ
ขนาดไฟล์
1.
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 651.0 kb
2.
พระราชบัญญัติความรับผิดและวิธีพิจารณาความสำหรับการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
279.0
kb
3.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
112.0
kb
4.
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
60.3
kb
5.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
128.0
kb
6.
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
131.0
kb

 

 

ชนิดไฟล์
รายการ
ขนาดไฟล์
1.
พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
134.0
kb

 

 

ชนิดไฟล์
รายการ
ขนาดไฟล์
1.
ร่างพระราชบัญญัติยา
220.0
kb
2.
ร่างพระราชบัญญัติยา
175.0
kb

 

 
 
 
ติดต่อแพทยสภา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์/Tel : 02-5901886 โทรสาร/Fax : 02-5918614-5 / ฝ่ายจริยธรรม 02-5897700,02-5898800 / ฝ่ายทะเบียน 02-5901884 Fax 02-5901883 /
ฝ่ายบริหาร
02-5901888-9 / ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-5901886 / ฝ่ายฝึกอบรม 02-5901880 / ฝ่ายนโยบาย 02-5901887 /  Email : tmc@tmc.or.th

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต