ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2560-2562 ที่ 5/2560 เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา