โครงการประชุมวิชาการในโอกาสครบ ๕๐ ปีแพทยสภา

ความเป็นมา

แพทยสภาเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 และได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้ มาใช้พระราชบัญญัติประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 นับจากการก่อตั้งเป็นทางการมาจนถึงปี 2561 จะครบ 50 ปี ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในการสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชนและแพทย์ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและการปฏิบัติงานของแพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องไปถึงระดับสากล เนื่องจากแพทยสภาได้ใส่ใจและส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ ตั้งใจพัฒนาการดูแลรักษาสู่ระดับสากล และแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วยและประชาชนเสมอมา เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดีที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูลทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมา พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดันให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(2) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มติคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 จึงได้มีมติให้มีการจัดงาน การประชุมวิชาการครบ 50 ปีแพทยสภา เพื่อแสดงผลงาน การทำงานร่วมกันกับเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานต่อไปของแพทยสภา

วัตถุประสงค์

 1. สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แพทย์และประชาชนในด้านการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม
 2. กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายวิชาการกับแพทยสภา
 3. กระตุ้นให้แพทย์ทำเวชปฏิบัติที่ทันสมัยและติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 4. แสดงสิ่งที่แพทยสภาคาดหวังจะทำและประสบความสำเร็จในอีก 10 ปีข้างหน้า
 5. แสดงความก้าวหน้าด้านวิชาการของเครือข่ายต่าง ๆ ของแพทยสภา
 6. แสดงความสำคัญและผลงานที่โดดเด่นของแพทยสภา ในวาระครบรอบ 50 ปี

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สมาชิกแพทยสภา
 2. คณะแพทยศาสตร์ทั้ง 22 คณะ
 3. ราชวิทยาลัยทั้ง 14 ราชวิทยาลัย และสมาคมแพทย์สาขาวิชาต่าง ๆ
 4. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 6. สภาวิชาชีพ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ
 7. นิสิต/นักศึกษาแพทย์
 8. ประชาชน

สถานที่และวันประชุม

ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค อาคาร Impact Forum ชั้นที่ 2 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561

ประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม

จำนวน 1,500 – 2,000 คน

ค่าลงทะเบียน

สำหรับแพทย์ท่านละ 500 บาท (เบิกจากต้นสังกัด) ยกเว้นนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และประชาชน ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการร่วมสมานไมตรีของสมาชิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยมีการประชุมวิชาการเป็นแกนนำ ซึ่งเหมาะกับวิชาชีพแพทย์ที่ต้องมีวิชาการและการศึกษาต่อเนื่องเป็นอุดมการณ์
 2. ได้แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการทำงานระหว่างสมาชิกแพทย์กับสถาบันหลัก สถาบันสมทบ
 3. ได้เพิ่มพูนความรู้วิชาการ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติ และรับทราบข้อบังคับของแพทยสภา สำหรับแพทย์ทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ด้วย
 4. ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แพทย์เพื่อนำความรู้ที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการคุณภาพในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สมาชิกแพทย์ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสองเท่า (48 หน่วยกิต) และส่งรายชื่อแพทย์ประจำบ้าน (รวมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด) รุ่นใหม่ และแพทย์ประจำบ้านที่จะมาเข้าร่วมประชุมมายังแพทยสภาก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำบัตร MD card โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการงานประชุม