ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒

: 15 ก.พ. 59     : แพทยสภา


 ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

ที่   ๕ /๒๕๕๙

เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒

************************************************************************

            แพทยสภาจะดำเนินการให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ประเภทสาขาและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประเภทต่างๆ

1.1. สาขาประเภทที่ ๑ หมายถึง สาขาที่แพทยสภาต้องการส่งเสริมให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุน แต่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะครบถ้วน ตามที่แพทยสภากำหนดก่อน ทั้งนี้แพทยสภาอาจพิจารณายกเว้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะก่อนในบางสาขาก็ได้

1.1.1. สาขาที่แพทยสภาพิจารณายกเว้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะก่อน ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ โดยไม่ต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะก่อน ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. พธ101 พยาธิวิทยากายวิภาค
 2. พธ102 พยาธิวิทยาคลินิก
 3. พธ103 พยาธิวิทยาทั่วไป
 4. วค101 เวชศาสตร์ครอบครัว

1.1.2. สาขาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. จว101 จิตเวชศาสตร์
 2. จว102 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 3. พธ104 นิติเวชศาสตร์
 4. รส101 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
 5. รส102 เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 6. อย101 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 7. อย102 อายุรศาสตร์โรคเลือด
 8. อย103 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เฉพาะปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อนวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาประเภทที่ ๑ ดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะก็ได้

1.2. สาขาประเภทที่ ๒ หมายถึง สาขาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ๑ ปี และได้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามจำนวนปีที่แพทยสภากำหนด

1.2.1. สาขาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. กม202 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 2. ปศ201 ประสาทศัลยศาสตร์
 3. วฟ201 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 4. รส201 รังสีวิทยาวินิจฉัย
 5. วส201 วิสัญญีวิทยา
 6. ศศ202 ศัลยศาสตร์
 7. ศศ204 ศัลยศาสตร์ทรวงอก
 8. สน201 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

1.2.2. สาขาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. กม201 กุมารเวชศาสตร์
 2. วป201 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)
 3. วป202 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)
 4. วป203 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์การบิน)
 5. วป204 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)
 6. วป205 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)
 7. วป206 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสาธารณสุขศาสตร์)
 8. วป207 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงสุขภาพจิตชุมชน)
 9. วป208 เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์)
 10. ศศ201 กุมารศัลยศาสตร์
 11. ศศ205 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 12. สศ201 โสต ศอ นาสิกวิทยา
 13. อธ201 ออร์โธปิดิกส์
 14. อย201 อายุรศาสตร์
 15. อย203 ประสาทวิทยา

1.2.3. สาขาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งมีต้นสังกัดจาก หน่วยงานของรัฐ และได้ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๑ ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี) มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. จษ201 จักษุวิทยา

1.2.4. สาขาที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนเพิ่มอีก ๒ ปีแล้ว (ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาแล้วเป็นเวลา ๓ ปี) มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในสาขาดังต่อไปนี้

 1. สาขาตามข้อ ‎๑.๒.๒ และ ‎๑.๒.๓ ในกรณีที่ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
 2. ศศ203 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 3. อย202 ตจวิทยา

1.3. สาขาประเภทที่ ๓ หมายถึง สาขา/อนุสาขาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ดังต่อไปนี้

1.3.1. อนุสาขาที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านการฝึกอบรมหรือได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ในอนุสาขาดังต่อไปนี้

 1. กม301 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา
 2. กม302 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 3. กม303 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 4. กม304 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 5. กม305 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
 6. กม306 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 7. กม307 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
 8. กม308 กุมารเวชศาสตร์โรคไต
 9. กม309 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
 10. กม310 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 11. กม311 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
 12. กม312 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
 13. พธ301 ตจพยาธิวิทยา
 14. พธ302 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา
 15. รส301 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
 16. รส302 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 17. รส303 รังสีร่วมรักษาของลำตัว
 18. รส304 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท
 19. วส301 การระงับปวด
 20. วส302 วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
 21. วส303 วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก
 22. วส304 วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท
 23. ศศ301 ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
 24. ศศ302 ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 25. ศศ303 ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
 26. ศศ304 ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
 27. สน301 มะเร็งวิทยานรีเวช
 28. สน302 เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 29. สน303 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
 30. สน304 เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 31. สศ301 ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
 32. อย301 โภชนศาสตร์คลินิก
 33. อย302 เวชบำบัดวิกฤต
 34. อย303 เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 35. อย304 อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
 36. อย305 อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม
 37. อย306 อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 38. อย307 อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 39. อย308 อายุรศาสตร์โรคไต
 40. อย309 อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
 41. อย310 อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 42. อย311 อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
 43. อย312 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

1.3.2. สาขาประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรม หรือได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ โดยได้รับยกเว้นการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ ๒ ดังต่อไปนี้

 1. กม๓๒๑ โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก  (เข้าปี ๒)
 2. วค๓๒1 เวชศาสตร์ครอบครัว (เข้าปี ๒)
 3. จว๓๒๑ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (เข้าปี ๒)
 4. วป๓๒๑ เวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงอาชีวเวชศาสตร์) (เข้าปี ๒)
 5. ศศ๓๒1 กุมารศัลยศาสตร์ (เข้าปี ๒)
 6. ศศ๓๒3 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (เข้าปี ๒)
 7. ศศ๓๒4 ศัลยศาสตร์ทรวงอก (เข้าปี ๒)
 8. ศศ๓๒5 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (เข้าปี ๒)
 9. อย๓๒1 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (เข้าปี ๒)
 10. อย๓๒2 อายุรศาสตร์โรคเลือด (เข้าปี ๒)
 11. อย๓๒3 ประสาทวิทยา (เข้าปี ๒)
 12. อย๓๒๔ ตจวิทยา (เข้าปี ๒)
 13. อย๓๒๕ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เข้าปี ๒)

1.3.3. สาขาประเภทที่ ๑ หรือ ๒ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรม หรือได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่เป็นสาขาหลักก่อนแล้ว มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านได้ โดยได้รับยกเว้นการฝึกอบรมชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เข้ารับการฝึกอบรมต่อในชั้นปีที่ ๓ ดังต่อไปนี้

 1. จว๓๓๑ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น (เข้าปี ๓)
 2. อย๓๓1 อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (เข้าปี ๓)
 3. ศศ๓๓1 กุมารศัลยศาสตร์ (เข้าปี ๓)
 4. ศศ๓๓3 ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (เข้าปี ๓)
 5. ศศ๓๓4 ศัลยศาสตร์ทรวงอก (เข้าปี ๓)
 6. ศศ๓๓5 ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (เข้าปี ๓)

 

2. กำหนดเวลาการรับสมัคร: รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

3. จำนวนตำแหน่ง/สถาบันฝึกอบรมที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสำหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙

3.1. จำนวนตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาและอนุสาขาต่างๆ และจำนวนที่สถาบันรับฝึกอบรมได้ สำหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ รอบที่ ๒ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

3.2. เกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านสำหรับปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลแต่ละสาขา/อนุสาขา ประกาศกำหนด

4.เงื่อนไขและวิธีการสมัคร

4.1. วิธีการสมัคร: ยื่นใบสมัครที่สถาบันฝึกอบรม หรือตามที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลสาขา/อนุสาขานั้นๆ กำหนด

4.2. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร: ในการสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครของราชวิทยาลัยพร้อมเอกสารหลักฐานที่ราชวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานอื่นตามที่กำหนดข้างต้นแล้วจัดส่งให้แก่สถาบันฝึกอบรมตามวิธีการที่ราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลสาขา/อนุสาขานั้นประกาศกำหนด

แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ที่ได้ขอขึ้นทะเบียนแล้วในเดือนมกราคม 255๙ ไม่มีสิทธิสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559 หากสมัครซ้ำ ให้แพทย์ผู้นั้นหมดสิทธิทั้งการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ และการสมัครขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559

 

5. การคัดเลือก:

5.1. แพทยสภามีนโยบายให้ราชวิทยาลัยกำกับดูแลให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐก่อนผู้ไม่มีต้นสังกัด และให้ความสำคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานกว่าก่อนตามลำดับต่อไปนี้

5.1.1. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับแรก

5.1.2 ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ‎๕.๑.๑

5.1.3 ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ‎๕.๑.๒

5.2 ราชวิทยาลัยที่รับผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครให้ถูกต้องตามเกณฑ์หลักสูตรฯ สาขา/อนุสาขานั้นกำหนด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2559

6. การแจ้งผลการคัดเลือกและการขอขึ้นทะเบียนยืนยัน

6.1. เมื่อสถาบันฝึกอบรมพิจารณารับผู้สมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา/อนุสาขาใดแล้ว ให้ส่งหนังสือขอรับผู้สมัครดังกล่าวเป็นแพทย์ประจำบ้าน พร้อมใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบตามข้อ ‎๔ ไปยังราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขานั้น

6.2. เมื่อราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับผู้สมัครดังกล่าวเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้ว ให้ราชวิทยาลัยนั้นบันทึกการรับผู้สมัครดังกล่าว

6.3. แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาในปีการฝึกอบรม 2559 ขอขึ้นทะเบียน (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลในแบบขอขึ้นทะเบียนผ่านทาง website http://tmc.or.th/tcgme/Students/Regis ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ราชวิทยาลัยซึ่งกำกับดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขา/อนุสาขานั้นบันทึกการรับผู้สมัครดังกล่าวตามข้อ ‎๖.๒ โดยปฏิบัติดังนี้

6.3.1. แบบขอขึ้นทะเบียน: ให้ใช้แบบขอขึ้นทะเบียนของแพทยสภาซึ่งได้จัดทำไว้ที่ website http://tmc.or.th/tcgme/Students/Regis เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลของตนเองในโปรแกรมการขอขึ้นทะเบียนครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

6.3.2. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการขอขึ้นทะเบียน: ในการขอขึ้นทะเบียน ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องยื่นใบขอขึ้นทะเบียนโดยดำเนินการตามข้อ ‎๖.๓.๑ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงในกรอบที่กำหนด (ขนาด ๒ นิ้ว) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ซึ่งจัดทำเป็นไฟล์ตั้งชื่อด้วยเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ใบทะเบียนสมรส เฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ให้ส่งสำเนาใบแสดงผลการศึกษาจนถึงปีปัจจุบัน พร้อมหนังสือรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. สำเนาประกาศนีบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะหรือหลักฐานแสดงว่ากำลังอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะ เฉพาะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ยกเว้นการขอขึ้นทะเบียนตามข้อ ‎๑.๑
 6. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว (เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียนที่มีต้นสังกัดส่งฝึกอบรม) โดยใช้แบบหนังสือรับรองต้นสังกัดตามแบบที่กำหนด ยกเว้นผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 7. สำเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ในส่วนภูมิภาคชั้นปีสุดท้าย เฉพาะการขอขึ้นทะเบียนในข้อ ‎๑.๓ หรือ ‎๑.๓.๒

กรณีไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่า ผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในปี ๒๕๕๙

 

6.4. กรณีมีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านว่างจากการสละสิทธิ์หรือการไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ‎๖.๓ หรือเหตุอื่นใด ให้สถาบันฝึกอบรมดำเนินการคัดเลือกแพทย์ซึ่งไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมไว้แล้วตามข้อ ‎๖.๓ แล้วส่งรายชื่อให้ราชวิทยาลัยเพื่อส่งต่อไปยังแพทยสภา และให้แพทย์ดังกล่าวขอขึ้นทะเบียนแทนตำแหน่งที่ว่างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้อาจพิจารณารับจากรายชื่อผู้สมัครอันดับสำรองสาขานั้นๆ ของสถาบันอื่น หรือสาขาอื่นตามลำดับก็ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัครนั้นด้วย

 

7. กำหนดการรายงานตัวและเริ่มการฝึกอบรม:

แพทย์ผู้ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ‎๖.๒ และ ‎๖.๓.๑ แล้ว ต้องรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกอบรม และเริ่มการฝึกอบรมในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 

8. การจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในกรณีผู้ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ๖.๒ และ ๖.๓.๑ แล้วขาดจากการฝึกอบรม

คณะกรรมการแพทยสภาจะพิจารณาจำกัดสิทธิ์ในการสมัครแพทย์ประจำบ้านในปีการฝึกอบรมถัดไป ในกรณีต่อไปนี้

8.1 ไม่มารายงานตัว ณ สถาบันฝึกอบรมตามกำหนดเวลาในข้อ ‎๗ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

8.2 ลาออกจากการฝึกอบรมหลังจากขอขึ้นทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ‎๖.๒ และ ‎๖.๓.๑ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้ว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

8.3 เปลี่ยนต้นสังกัดหรือลาออกจากราชการ (ในกรณีที่มีต้นสังกัด) ในระหว่างฝึกอบรม โดยให้ถือว่าผู้นั้นสิ้นสุดการเป็นแพทย์ประจำบ้าน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลใช้บังคับด้วย

9. การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม:

แพทย์ผู้ได้ขอขึ้นทะเบียนยืนยันตามที่กำหนดในข้อ ‎๖.๒ และ ‎๖.๓.๑ หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรมได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสถาบันฝึกอบรมทั้ง ๒ ฝ่าย และ อฝส. สาขา/อนุสาขานั้น โดยอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการแพทยสภากำหนดไว้

หมายเหตุ:

 1. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนหากตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้วก็ตาม และแพทยสภาจะไม่คืนเงินค่าสมัครและไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
 2. หน่วยงานของรัฐ ให้หมายรวมถึงหน่วยงานในกำกับของรัฐ และสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรอื่นที่คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาอนุมัติด้วย
 3. “ราชวิทยาลัย” หมายความว่า ราชวิทยาลัยและวิทยาลัยวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๑ (๓) (ฌ) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ และให้หมายรวมถึงสมาคมวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภามอบหมายให้กำกับดูแลตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์หลักสูตรด้วย

ผนวก ก. การยื่นใบสมัครและราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมสาขา/อนุสาขาต่างๆ

สถานที่/รายละเอียดการยื่นใบสมัคร

สาขา/อนุสาขา

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0 2716 6200 -1

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaipediatrics.org

กม201 กุมารเวชศาสตร์

กม202 โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

กม301 กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

กม302 กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

กม303 กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

กม304 กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

กม305 กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ

กม306 กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

กม307 กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

กม308 กุมารเวชศาสตร์โรคไต

กม309 กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

กม310 กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

กม311 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

กม312 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2718 0715 - 6

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcopt.org

จษ201 จักษุวิทยา

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการ กองจิตเวชและประสาทวิทยา
ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์/ โทรสาร 0 2640 4488

e-mail : rcpsych.th@gmail.com  

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcpsycht.org

จว101 จิตเวชศาสตร์

จว102 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
แห่งประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2718 1996

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.neuro.or.th

ปศ201 ประสาทศัลยศาสตร์

 

 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

ตึก อปร. ชั้น 13 ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2256 4000 ต่อ 3617
โทรสาร 0 2652 4208

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcthaipathologist.org

พธ101 พยาธิวิทยากายวิภาค

พธ102 พยาธิวิทยาคลินิก

พธ103 พยาธิวิทยาทั่วไป

พธ104 นิติเวชศาสตร์

พธ301 ตจพยาธิวิทยา

พธ302 พยาธิสูตินรีเวชวิทยา

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2716 5963 - 4

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcrt.or.th

รส101 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

รส102 เวชศาสตร์นิวเคลียร์

รส201 รังสีวิทยาวินิจฉัย

รส301 ภาพวินิจฉัยชั้นสูง

รส302 ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

รส303 รังสีร่วมรักษาของลำตัว

รส304 รังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2716 7220 โทรสาร 0 2716 7221
รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.rcat.in.th

วส201 วิสัญญีวิทยา

วส301 การระงับปวด

วส302 วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

วส303 วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

วส304 วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2716 6651-2

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก www.thaifammed.org

วค101 เวชศาสตร์ครอบครัว

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แห่งประเทศไทย

ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2716 6808 โทรสาร 0 2716 6809

รายละเอียดเฉพาะสาขาดูได้จาก http://rehabmed.or.th/

วฟ201 เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

 

 

ราชวิทยาลัยศ