เกียรติประวัติแพทยสภา

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มอาจารย์แพทย์


นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปีพุทธศักราช 2565 กลุ่มผู้บริหาร

แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2563

นพ.จรัส วัชรประภาพงศ์


นพ.พิษณุ ขันติพงษ์


พล.อ.อ. นพ.ทวีพงษ์ ปาจรีย์


ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริญ


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2561

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์


นพ.โมลี วณิชสุวรรณ


รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2559

ศ.นพ.ธีระ ทองสง


นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์


นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ


แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2557

ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์


พญ.พรจิต ประพิณวณิชย์


นพ.วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ์


นพ.สมัย ศิริทองถาวร


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2555

ศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล


นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย


นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2553

พญ.กาญจนี เจนวณิชสถาพร


นพ.วิชัย อัศวภาคย์


นพ.วัฒนา ภารีศรี


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2551

พญ.เสาด๊ะ ยุทธสมภพ


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2549

นพ.รณไตร เรืองวีรยุทธ


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2547

นพ.สมสิทธิ์ ตันสุภสวัสดิกุล


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2545

ศ.เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2543

นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2541

แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา


แพทย์หญิงคุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์


แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2539

ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญ สถาปนกุล


ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886