เกียรติประวัติแพทยสภา

แพทย์ต้นแบบ


1. นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์


2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์


3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์


4. นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์


5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์


6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เจริญ โชติกวณิชย์


7. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชวลิต อ่องจริต


8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน


9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค


10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ


11. พลเรือตรี นายแพทย์ปิโยรส ปรียานนท์


12. พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา


13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์พิภพ จิรภิญโญ


14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล


15. แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์


16. พันโท นายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน


17. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์


18. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ฯ อยุธยา


19. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ


20. นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์


21. พลตรี นายแพทย์สยม น้ำฟ้า


22. นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์


23. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ


24. นายแพทย์สุนทร อันตรเสน


25. แพทย์หญิงอมรา มลิลา

ติดต่อเรา

แพทยสภา
สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6
ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
F : 02-5901886
P: 02-5901886