ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566...

: 14 มี.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566
เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
พ.ศ.2566
...........................กรอกข้อมูลในแบบคำขอสมัครสอบ (คลิกเพื่อกรอกข้อมูล)

ท่านสามารถคลิกที่รายชื่อราชวิทยาลัยที่กำกับดูแลการฝึกอบรมและสอบใน Link ด้านล่างนี้

- ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย คลิก

- วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย คลิก

- สมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน e-mail: nongnongwu86@gmail.com

- ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยแพทย์ออโธปิดิกส์แห่งประเทศไทย คลิก

- ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

โทร.02-5901880
Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต