ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566 เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ พ.ศ.2566...

: 14 มี.ค. 66     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ 7/2566
เรื่อง การยื่นคำขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ
พ.ศ.2566
........................... 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ฝ่ายฝึกอบรมและสอบ

โทร.02-5901880